Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 30/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz w Wydziale Informacji w Departamencie Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00 - 926 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na korespondencję od posłów, senatorów oraz organów administracji publicznej.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski.
 • Udzielanie odpowiedzi na korespondencję związaną z działalnością Urzędu, w szczególności zadaniami realizowanymi przez Wydział Orzeczniczy i Odwoławczy.
 • Korespondencyjna i telefoniczna obsługa interesantów w celu poinformowania wnioskodawców o stanie ich spraw w Urzędzie oraz udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące szeroko pojętej problematyki działalności Urzędu.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze.
- Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- Uciążliwości związane z pracą przy komputerze (praca w pozycji siedzącej, uciążliwości dla wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego).
- Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Materiały biurowe.
- Bariery architektoniczne: wejście do budynku z poziomu terenu, windy, brak podjazdów. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku. Brak drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób poruszających się na wózkach.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
OGŁOSZENIE NA ZASTĘPSTWO
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Prosimy o korzystanie z wzorów oświadczeń dostępnych na naszej stronie internetowej
http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/praca-w-urz%C4%99dzie/informacje-dla-kandydat%C3%B3w.html
Po zakończeniu naboru oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Informacje pod nr tel 22 336-77-81; 22 336 77 80 lub email: teresa.murawska@kombatanci.gov.plWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach bedących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej i osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - w zakresie właściwości Urzędu
 • Znajomość przepisów regulujących postepowanie administracyjne.
 • Znajomość najnowszej historii Polski w szczególności okresu II wojny światowej i okresu powojennego.
 • Umiejętność formułowania wypowiedzi na piśmie i w kontakcie bezpośrednim z klientami Urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki lub rosyjski w stopniu komunikatywnym).


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry