Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz do spraw monitoringu jakości powietrza (administrator krajowy bazy JPOAT, planowanie sieci pomiarów, opracowywanie i monitorowanie programów PMŚ) w Departamencie Monitoringu Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pod nadzorem przełożonego planowanie krajowej sieci pomiarów jakości powietrza we współpracy z koordynatorami ocen jakości powietrza z regionalnych wydziałów monitoringu środowiska, opiniowanie pod względem merytorycznym lokalizacji stacji pomiarowych, monitorowanie prac związanych ze zmianami lokalizacji stacji oraz z tworzeniem nowych stacji monitoringu jakości powietrza. Pod nadzorem przełożonego przygotowywanie zlecenia w zakresie pomiarów jakości powietrza dla Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) GIOŚ.
 • Pod nadzorem przełożonego opracowywanie strategicznych i wykonawczych programów Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie monitoringu jakości powietrza
 • Pod nadzorem przełożonego pełnienie roli merytorycznego administratora krajowego bazy danych JPOAT, koordynowanie na poziomie krajowym transmisji danych z poziomu wojewódzkiego na poziom krajowy, gromadzenie i przetwarzanie danych o jakości powietrza na poziomie krajowym i bieżące raportowanie danych o jakości powietrza do Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska oraz innych podmiotów i organów
 • Pod nadzorem przełożonego planowanie i koordynowanie prac związanych z rozwojem systemu gromadzenia, raportowania i udostępniania danych o jakości powietrza i jego dostosowywaniem do wymagań międzynarodowych, zapewnianie niezbędnych informacji merytorycznych na etapie przygotowania postępowań w sprawie zamówień publicznych oraz udział merytoryczny w realizacji postępowań w sprawie zamówień publicznych związanych z realizacją zadania, o którym mowa w pkt 3.
 • Pod nadzorem przełożonego przygotowywanie informacji dotyczących zrealizowanego programu pomiarów jakości powietrza oraz planów pomiarowych dla potrzeb krajowych i sprawozdawczości do Komisji Europejskiej
 • Pod nadzorem przełożonego opracowywanie raportów, artykułów, analiz problemowych, komunikatów, publikacji, a także informacji o działalności GIOŚ w zakresie monitoringu jakości powietrza dla potrzeb administracji rządowej, samorządowej oraz społeczeństwa. Pod nadzorem przełożonego przygotowywanie informacji dotyczących jakości powietrza dla serwisu internetowego GIOŚ i portalu „Jakość Powietrza”. Pod nadzorem przełożonego przygotowywanie odpowiedzi na zapytania związane z monitoringiem jakości powietrza
 • Pod nadzorem przełożonego dokonywanie przeglądów lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza w kraju oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji lokalizacji tych stacji przez regionalne wydziały monitoringu środowiska
 • Udział w szkoleniach, naradach, konferencjach, spotkaniach międzynarodowych w zakresie kompetencji merytorycznych i prezentowanie na nich aktualnych problemów oraz informacji dotyczących monitoringu powietrza.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
-krajowe oraz zagraniczne wyjazdy służbowe,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
-w trakcie wyjazdów służbowych – np. wizytacji lokalizacji stacji monitoringu środowiska, warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku ochrona środowiska, inżyniera środowiska, geografia, chemia lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość ustawy- Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych dot. oceny jakości powietrza
 • znajomość przepisów UE w zakresie jakości powietrza
 • umiejętność obsługi oprogramowania GIS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: obsługa programów komputerowych: pakiet Office, program GIS


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzajacych spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomośi języka lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/08/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry