Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz w Wydziale Finansowo - Księgowym Biura Finansów

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie planu rzeczowo-finansowego KGP w podziale na poszczególnych dysponentów środków budżetowych,
 • analizowanie zaangażowanych wydatków w stosunku do planu finansowego oraz zrealizowanych wydatków ze środków budżetowych oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 • prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych zawartych z osobami prawnymi i fizycznymi,
 • ewidencjonowanie w systemie finansowo-księgowym dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z zasadami: polityką rachunkowości i aktualnie obowiązującą klasyfikacją budżetową,
 • dekretowanie dokumentów finansowo-księgowych w ujęciu operacji gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • dokonywanie bieżącej analizy i uzgodnień zapisów oraz sald przypisanych kont,
 • współpraca z wydziałami merytorycznymi w zakresie uzgodnień zaangażowanych w księgach rachunkowych,
 • monitorowanie przestrzegania zasad realizacji polityki rachunkowości w Komendzie Głównej Policji.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- na stanowisku nie występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań oraz kontakty zewnętrzne.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci przesyłają komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie . Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Decyduje data stempla pocztowego.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,1655 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22)60 125-03, (22) 60 135-66.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne (lub na kierunku pokrewnym - finanse, rachunkowość) lub wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu ekonomii (lub na kierunku pokrewnym - finanse, rachunkowość)


doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
2 lata doświadczenia w komórkach jednostek sektora finansów publicznych,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”, albo zgoda na poddanie się procedurze mającej na celu uzyskanie poświadczenia
 • znajomość rachunkowości budżetowej i finansów publicznych, zasad ewidencji księgowej oraz klasyfikacji wydatków
 • znajomość zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość komputerowych programów finansowo-księgowych
 • znajomość programów obsługujących bankowość elektroniczną
 • obsługa programów informatycznych Word, Excel, informacji prawnej
 • komunikatywność
 • praca w zespole
 • kreatywność i analityczne myślenie
 • asertywność
 • pracowitość, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412, z późn. zm.),
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-13
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry