Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/06/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny do spraw obsługi prawnej i procesowej w Wydziale Obsługi Prawnej IV Departamentu Prawnego

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikuje pod względem formalno-prawnym projekty umów cywilnoprawnych, których stroną jest Skarb Państwa – Minister albo Skarb Państwa – Ministerstwo oraz umów zlecających realizację zadania publicznego, a także wspomaga komórki organizacyjne Ministerstwa w przygotowywaniu ww. projektów umów
 • Wykonuje, w imieniu i w zakresie działania Ministra oraz Ministerstwa, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz innymi organami w sprawach niezastrzeżonych do właściwości innych komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz prowadzi postępowania egzekucyjne w zakresie należności Skarbu Państwa – Ministra lub Skarbu Państwa – Ministerstwa, a także współdziała z Prokuratorią Generalną RP w zakresie spraw należących do właściwości Ministra lub Ministerstwa
 • Sporządza projekty opinii prawnych oraz udziela porad prawnych w sprawach, w których powstają zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości, w tym dotyczących umów, których weryfikacja pozostaje w zakresie wykonywanych zadań Wydziału oraz w sprawach horyzontalnych z zakresu właściwości Departamentu
 • Opiniuje pod względem formalnoprawnym projekty decyzji administracyjnych lub postanowień
 • Wydaje opinie prawne na podstawie oceny stanu prawnego przed wszczęciem postępowania sądowego lub sądowo-administracyjnego i w jego toku, co do zasadności zawarcia przez Skarb Państwa – Ministra lub Skarb Państwa – Ministerstwo ugody, biorąc pod uwagę interes Skarbu Państwa
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach związanych z oceną legalności decyzji w zakresie nacjonalizacji przedsiębiorstw i ich mienia
 • Współprowadzi ewidencję spraw administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych prowadzonych w Departamencie oraz w których Departament zapewnia zastępstwo Ministra
 • Wykonuje zastępstwo Ministra przed Trybunałem Konstytucyjnym


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na II piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych  oraz w trakcie reprezentowania urzędu na zewnątrz warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w
  procesie naboru.

 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa
  Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-plWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze obsługi prawnej lub procesowej
 • prawo wykonywania zawodu radcy prawnego
 • znajomość ustaw: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo zamówień publicznych
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
  • Kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu radcy prawnego
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
  • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
  • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DPrp57/2021

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/05/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry