Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/02/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny do spraw obsługi prawnej w Wydziale Zastępstwa Procesowego i Obsługi Prawnej I, Departament Prawny


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządza projekty opinii prawnych dotyczących wyjaśnień i interpretacji przepisów prawa, w sprawach indywidualnych i w sprawach dotyczących stosunku pracy, w celu realizacji obsługi prawnej Ministra, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Głównej Komisji Orzekającej lub urzędu obsługującego Ministra.
 • Wykonuje zastępstwo procesowe (przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i innymi organami orzekającymi) Ministra, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Głównej Komisji Orzekającej lub urzędu obsługującego Ministra, w celu ochrony interesów prawnych.
 • Udziela wyjaśnienia i konsultacje prawne w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, w tym opiniuje projekty umów i porozumień zawieranych przez Ministra, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Głównej Komisji Orzekającej lub urząd obsługujący Ministra, w celu opracowania ostatecznej propozycji załatwienia sprawy.
 • Świadczy pomoc prawną, w tym opiniuje projekty decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych, w sprawach indywidualnych oraz realizuje zadania związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych.
 • Współpracuje z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przedstawiania stanowiska w sprawach należących do właściwości Ministra lub urzędu obsługującego Ministra oraz propozycji rozwiązania kwestii spornych.
 • Opiniuje opracowane przez właściwe komórki organizacyjne, na wniosek Rządowego Centrum Legislacji, projekty opinii sporządzanych w związku z opracowywaniem przez Rządowe Centrum Legislacji stanowiska Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach rozstrzyganych przez Trybunał Konstytucyjny.
 • Prowadzi sprawy związane ze spełnianiem świadczeń stwierdzonych tytułem egzekucyjnym w sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów lub rozporządzenia innego organu konstytucyjnie do tego powołanego, niezgodnych z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą, a także w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez niewydanie takiego aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrzInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.


Pracę możesz rozpocząć od 1 lub 15 dnia miesiącaWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowisku radcy prawnego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Szczególne uprawnienie: do wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego lub języka francuskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi oraz czytanie i rozumienie tekstów z obszaru prawa
 • Znajomość przepisów z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych, w szczególności ustaw: o finansach publicznych, Ordynacja podatkowa oraz o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność negocjacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadanego szczególnego uprawnienia
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2021/027/PR

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry