Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Sportu w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny do spraw świadczenia pomocy prawnej w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Prawnym

Ministerstwo Sportu
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie samodzielnie opinii i interpretacji prawnych w celu zapewnienia prawidłowej obsługi prawnej Ministra i Ministerstwa, w szczególności w zakresie zadań związanych z przysługującym Ministerstwu Sportu prawem trwałego zarządu.
 • Koordynacja przygotowania dokumentów i informacji związanych ze sprawą sądową oraz wykonywanie samodzielnie, na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i w zakresie działania Ministra i Ministerstwa, zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, NSA i innymi organami orzekającymi w celu zapewnienia obsługi prawnej Ministra i Ministerstwa Sportu – przygotowywanie pism procesowych w tych sprawach: np. pozwy, apelacje, odpowiedzi na skargi lub skargi kasacyjne
 • Opiniowanie i poprawianie wniosków kierowanych do Ministerstwa Sportu w sprawach związanych z prawem trwałego zarządu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia prawidłowej obsługi prawnej Ministra i Ministerstwa.
 • Przygotowywanie samodzielnie lub opiniowanie i poprawianie przygotowanych przez jednostki nadzorowane, inne departamenty lub PL.2012+ sp. z o.o., pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, projektów umów cywilnoprawnych, porozumień w celu zapewnienia obsługi prawnej Ministra i Ministerstwa Sportu, w tym w zakresie wynikającym z realizacji prawa trwałego zarządu.
 • Nadzorowanie i realizacja zobowiązania trwałego zarządcy wynikającego z zawartych umów, obowiązków publicznoprawnych i innych źródeł, jak również w zakresie nadzorowania wykonywania przez podmioty, którym Ministerstwo Sportu jako trwały zarządca oddało nieruchomości w dzierżawę, najem lub użyczenie, obowiązków określonych w tych umowach, związanych z utrzymaniem oddanych w dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości.
 • Analizowanie sprawozdań i informacji składanych przez podmioty, którym oddano nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie Ministerstwa Sportu w najem, dzierżawę lub użyczenie oraz przedkładanie informacji z wykonanych analiz.
 • Monitorowanie i analizowanie orzecznictwa sądowego, w tym orzecznictwa europejskiego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, w tym ramach prowadzonych postępowań sądowych.


Warunki pracy

Praca samodzielna, wykonywana na terenie i w godzinach pracy Ministerstwa. Systematyczna
współpraca z innymi pracownikami. W zależności od potrzeb okresowe przemieszczanie się na terenie Ministerstwa i poza nim. Stanowisko pracy zorganizowano w pomieszczeniu biurowym spełniającym wymagania dla pomieszczeń stałej pracy. Do zadań służbowych należy obsługa stanowiska komputerowego, faksu, skanera i in. urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
Warunki architektoniczno-budowlane i techniczne budynków oraz pomieszczeń: pracy, ogólnodostępnych i higieniczno-sanitarnych:
Budynek przy ul. Senatorskiej 14 - siedziba główna Ministerstwa
Pomieszczenia są w niezbędnym stopniu dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na wyposażeniu budynku są pochylnie mobilne (zastępujące pochylnie stałe), dostawiane przez pracowników recepcji, zapewniających asystę i pomoc fizyczną. Na lewo od wejścia głównego jest oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy. W budynku brak windy. Na wyposażeniu budynku jest schodołaz, umożliwiający osobom niepełnosprawnym przemieszczanie się wewnątrz, pomiędzy piętrami. Na parterze jest łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budynek przy ulicy Senatorskiej 12
Pomieszczenia są w niezbędnym stopniu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na wyposażeniu jest schodołaz umożliwiający dostęp do budynku. Przy wejściu głównym
umieszczony jest dzwonek przywoławczy. W budynku znajduje się winda do komunikacji między kondygnacjami. Na dziedzińcu jest oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na piętrach (I i II) usunięto bariery architektoniczne. Na I i II piętrze znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część pomieszczeń pracy wyposażona jest w klimatyzację, część w wentylację grawitacyjną i naturalną.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Urząd nasz jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Formularze oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Ministerstwa Sportu w zakładce „Nabór do Służby Cywilnej”.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego/osobistego
dostarczenia oferty do urzędu) nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów osoba, która złożyła ofertę, może odebrać swoje dokumenty.
W naborze będą stosowane w szczególności następujące techniki i metody naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, o czym będą powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailem. Kandydatki/Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o tym poinformowani w ten sam sposób.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 2447-307 lub (22) 2443-276.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w zakresie stosowania lub tworzenia prawa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość przepisów prawa, poglądów doktryny oraz aktualnego orzecznictwa w zakresie prawa i procedury cywilnej.
 • Znajomość przepisów prawa i postępowania administracyjnego.
 • Znajomość przepisów z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • Znajomość Kodeksu pracy.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość programów informacji prawnej.
 • Umiejętność argumentowania w mowie i w piśmie.
 • Umiejętność negocjacji.
 • Kreatywność.
 • Samodzielność.
 • Decyzyjność.
 • Znajomość jęz. angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (Dokumentami potwierdzającymi długość posiadanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy są: zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy. Dokumentami potwierdzającymi charakter posiadanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy są: zakresy obowiązków, opisy stanowiska pracy).
  • Kopie dokumentów potwierdzających wpis na listę radców prawnych.
  • Kopie dokumentów/certyfikatów potwierdzających znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B1.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczania zawodowego/stażu pracy (Dokumentami potwierdzającymi długość posiadanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy są: zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy. Dokumentami potwierdzającymi charakter posiadanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy są: zakresy obowiązków, opisy stanowiska pracy).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Sportu
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Senatorska 14
  00-082 Warszawa.
  Na kopercie i na początku listu motywacyjnego proszę dodać wyraźny dopisek: DP-2/Z/20
  Zachęcamy do składania dokumentów w wersji elektronicznej w formie skanu na adres nabory@msport.gov.pl z dopiskiem w temacie wiadomości i liście motywacyjnym DP-2/Z/20 oraz do składania aplikacji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.
  Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu/wpływu na skrzynkę mailową/wpływu na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  08/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry