Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny w Departamencie Prawnym

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opiniowanie projektów: umów cywilnoprawnych, których stroną jest Skarb Państwa – Główny Inspektor albo Skarb Państwa – Główny Inspektorat, porozumień Głównego Inspektora albo Głównego Inspektoratu z innymi jednostkami reprezentującymi Skarb Państwa, zbliżonych charakterem do umów cywilnoprawnych, pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego, aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń, decyzji i postanowień wydawanych przez Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego, wzorów umów cywilnoprawnych, których stroną jest Skarb państwa – Główny Inspektor albo Skarb Państwa – Główny Inspektorat, dołączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umów cywilnoprawnych, których stroną jest Skarb Państwa – Główny Inspektor albo Skarb Państwa – Główny Inspektorat, przygotowywanych na podstawie wzorów narzuconych przez podmioty zewnętrzne, niepodlegające zmianie
 • Interpretacja przepisów i wydawanie opinii prawnych, na wniosek komórki organizacyjnej i po przedstawieniu jej stanowiska w sprawie
 • Sporządzanie i składanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wniosek komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu
 • Zapewnianie zastępstwa procesowego Głównego Inspektora i Dyrektora Generalnego w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi w sprawach szczególnie skomplikowanych, sądami powszechnymi i innymi organami
 • Opiniowanie pod względem formalno – prawnym przygotowanych przez komórki organizacyjne Głównego Inspektoratu projektów odpowiedzi na wniesione skargi kasacyjne
 • Udzielanie pomocy formalno – prawnej komórkom organizacyjnym Głównego Inspektoratu przy sporządzaniu projektów decyzji administracyjnych, oraz na wniosek komórki organizacyjnej Głównego Inspektoratu, opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów decyzji administracyjnych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obsłudze prawnej lub procesowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wpis na listę radców prawnych
 • biegła znajomość prawa z zakresu: prawa cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, zamówień publicznych, ustawy o prawach autorskich i prawie pokrewnym, prawa pracy ( w tym Kodeksu pracy), ustawy o służbie cywilnej, prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach
 • umiejętność analizy aktów prawnych i opiniowania umów cywilno- prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wpisu na listę radców prawnych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-15
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry