Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny

Warszawa 00-926, ul. Krucza 38/42

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Występowanie przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi oraz innymi organami wymiaru sprawiedliwości
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Przygotowywanie po uzyskaniu opinii właściwych komórek organizacyjnych Urzędu, pism procesowych do sądów administracyjnych i sądów powszechnych oraz innych organów wymiaru sprawiedliwości
 • Wydawanie opinii prawnych do zawieranych przez Urząd porozumień i umów, z wyłączeniem umów o pracę


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego, korytarze i drzwi w budynku o szerokości umożliwiającej poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, brak progów pomiędzy pokojami i korytarzami, windy w holu głównym o szerokości drzwi 80 cm, kabiny wind o wymiarach 100 cm x 112 cm (brak innych urządzeń podnośnych umożliwiających transport pionowy osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich na inne kondygnacje), na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Praca w siedzibie Urzędu 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczone osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu.

Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) - w zakładce „Pracuj z nami”.

Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu podlegają weryfikacji pod względem spełniania wymogów formalnych, tj.: terminowości złożenia oferty, kompletności dokumentów oraz ich formy i treści (w tym wymaganych podpisów), a także dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego, wpisu na listę radców prawnych. Kandydaci, którzy spełnią ww. wymagania zostaną poinformowani o terminie testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej – drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących warunków pracy) do udziału w naborze na to stanowisko.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 661 91 78.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w doradztwie prawnym
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Znajomość przepisów: Konstytucji RP oraz innych przepisów dotyczących podstaw ustrojowych państwa, w szczególności funkcjonowania administracji rządowej (ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o Radzie Ministrów), ustawy - Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kodeksu postępowania cywilnego, prawa pracy, ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Kultura osobista
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
  • Kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry