Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/12/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca ministra do spraw analiz ekonomicznych w Wydziale Analiz Ekonomicznych w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje analizy w oparciu o istniejące modele oraz dokumentuje i interpretuje wyniki z wykorzystaniem źródeł zagranicznych
 • Przedstawia propozycje budowy nowych narzędzi oraz koordynuje projekty wprowadzające zmiany do modeli
 • Pozyskuje, gromadzi i przetwarza informacje dotyczące sytuacji ekonomiczno–finansowych spółek, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Minister Aktywów Państwowych
 • Przygotowuje opinie i stanowiska z zakresu makroekonomii o projektach, zdarzeniach i zmianach, mogących mieć wpływ na prowadzoną przez Ministra politykę właścicielską, w stosunku do spółek, w których wykonuje prawa z akcji i udziałów
 • Współpracuje z GUS w zakresie przekazywania informacji dotyczących nadzoru właścicielskiego
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz podmiotami zewnętrznymi (m.in. ekspertami, instytucjami, ośrodkami badania opinii publicznej) oraz ze spółkami, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Minister w celu pozyskiwania aktualnych informacji i danych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca biurowa przy komputerze. Praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,

 • miejsce pracy: VI p.,

 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Prześlij odręcznie podpisane i opatrzone datą wymagane oświadczenia, wypełnione zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie MAP: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pracuj-z-nami

 • Podaj w swojej ofercie nr telefonu oraz/lub adres poczty elektronicznej.

 • Kandydaci/kandydatki, spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
pracy w zakresie analiz ekonomicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu: rachunkowości, Kodeksu spółek handlowych, prawa rynku kapitałowego
 • Znajomość zagadnień związanych z analizą finansowo-ekonomiczną przedsiębiorstw i funkcjonowaniem rynku kapitałowego
 • Wiedza z zakresu procesów społeczno-gospodarczych
 • Umiejętność samodzielnego wyszukiwania danych w różnych serwisach
 • Znajomość ogólnodostępnych baz danych społecznych i gospodarczych (GUS, Eurostat, OECD, agendy ONZ i in.)
 • Umiejętności: analitycznego myślenia, kreatywność, zwięzłego redagowania tekstów, komunikatywność, pracy zespołowej, argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość jednego z programów do analizy statystycznej (SPSS, R, SAS) lub/oraz znajomość programu Visual Basic


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Aktywów Państwowych
  Ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DAS- 29”

  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@map.gov.pl
  Dokumenty można również składać osobiście w kancelarii MAP: Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  31/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry