Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca generalny do spraw kierownik projektu w Biurze Organizacyjno-Finansowym

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie właściwej organizacji Projektu, dostępności zasobów, komunikacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w Projekt, planowanie pracy, prowadzenie harmonogramów, monitorowanie, zarządzanie ryzykiem i zmianami, raportowanie, prowadzenie i aktualizacja rejestrów projektu, prowadzenie dziennika doświadczeń, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji zarządczej projektu,
 • zarządzanie całością prac po stronie zespołu Głównego Użytkownika i koordynowanie prac Właścicieli Produktów,
 • weryfikowanie produktów Projektu w zakresie odpowiedzialności Głównego Użytkownika,
 • zarządzanie zależnościami z innymi projektami, również w kontekście produktów oraz dostarczaniem produktów w zakresie Głównego Użytkownika,
 • uczestniczenie w spotkaniach dotyczących innych projektów powiązanych z projektami realizowanymi przez Urząd.


Warunki pracy

• kontakty zewnętrzne: instytucje publiczne uczestniczące w tworzeniu państwowych systemów informatycznych, uczestnicy systemów informatycznych z obszaru zamówień publicznych, wykonawcy oferujący rozwiązania z obszaru elektronicznych zamówień publicznych,
• zagrożenie korupcją,
• praca biurowa przy komputerze,
• miejsce pracy: pokój wieloosobowy, klimatyzowany, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów,
• Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym,
• na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
• w budynku jest 5 wind,
• wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe,
• budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Umowa o pracę na czas określony – na czas realizacji projektu – przewidywany czas ok. 3 lat.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do UZP w przypadku osobistego dostarczenia oferty do urzędu, a w przypadku złożenia oferty drogą pocztową - za datę złożenia oferty uważa się datę stempla pocztowego).
Oferta powinna zawierać w liście motywacyjnym wskazanie stanowiska, komórki organizacyjnej i numeru ogłoszenia, o które ubiega się kandydatka/kandydat.
Oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, lecz będzie stanowiło potwierdzenie spełnienia wymagań dodatkowych przez kandydatkę/kandydata.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzór oświadczeń zamieszczony jest na stronie internetowej: https://uzp.bip.gov.pl/wzor-oswiadczen-dla-kandydatow/wzor-oswiadczen-dla-kandydatow-do-korpusu-sluzby-cywilnej-w-uzp.html
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 458 78 54 lub (22) 458 77 25.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze zarządzania projektami lub kierowania zespołem,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • przeszkolenie z zakresu metodyki zarządzania projektami na poziomie - Prince 2 Foundation,
 • znajomość metodyki zarządzania projektami Prince 2,
 • podstawowa znajomość procedur udzielania zamówień publicznych w kontekście ustawowych trybów,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność argumentowania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu metodyki zarządzania projektami na poziomie – Prince 2 Practicioner,
 • przeszkolenie z obsługi aplikacji wspomagających zarządzanie projektami - MS Project,
 • certyfikowane szkolenie z zakresu Product Owner lub Scrum Master lub Agile
 • znajomość języka angielskiego – poziom komunikatywny – co najmniej poziom A2,
 • znajomość struktury SCRUM,
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego - wymagany co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego obszarze zarządzania projektami lub kierowania zespołem (świadectwa pracy, zaświadczenia, zakresy obowiązków lub inne, z których wynika doświadczenie w wymaganym obszarze i czas jego trwania),
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia z metodyki zarządzania projektami na poziomie - Prince 2 Foundation,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego związanego z pełnieniem funkcji kierownika projektu lub udziałem w projektach współfinansowanych ze środków UE lub w administracji publicznej (świadectwa pracy, zaświadczenia, zakresy obowiązków lub inne, z których wynika doświadczenie w wymaganym obszarze),
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z metodyki zarządzania projektami na poziomie – Prince 2 Practicioner,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z obsługi aplikacji wspomagających zarządzanie projektami - MS Project,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie certyfikowanego szkolenia z zakresu Product Owner lub Scrum Master lub Agile,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – co najmniej poziom A2
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  https://www.uzp.gov.pl/kontakt

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/07/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry