Opis stanowiska pracy


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

podreferendarz do spraw pomocy publicznej w Wydziale Pomocy Horyzontalnej, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej

00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje projekty stanowisk UOKiK (opinii, zastrzeżeń) w odniesieniu do projektów pomocy horyzontalnej i pomocy de minimis, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami o pomocy publicznej.
 • Przygotowuje notyfikacje projektów pomocy horyzontalnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, oraz wykonuje wszystkie niezbędne czynności w toku postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską w celu uzyskania akceptacji notyfikowanej pomocy (w szczególności przygotowuje wyjaśnienia, bierze udział w spotkaniach z przedstawicielami KE).
 • Przygotowuje projekty pisemnych interpretacji przepisów dotyczących pomocy horyzontalnej i pomocy de minimis, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w celu zapewnienia udzielania pomocy zgodnie z przepisami unijnymi.
 • Bierze udział w konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych dotyczących projektów pomocy horyzontalnej (programy pomocowe oraz pomoc indywidualna), w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, oraz współpracuje na bieżąco z podmiotami przygotowującymi takie projekty, podmiotami udzielającymi pomocy oraz przedsiębiorcami, w celu przedstawienia stanowiska w zakresie zgodności projektów pomocy z przepisami o pomocy publicznej lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o pomocy publicznej.
 • Przygotowuje projekty stanowisk Rządu w odniesieniu do projektów aktów prawa unijnego dotyczących pomocy horyzontalnej, w celu ich przekazania Komisji Europejskiej oraz przedstawienia podczas spotkań Komisji Europejskiej z przedstawicielami państw członkowskich UE.
 • Koordynuje postępowania w zakresie zwrotu pomocy publicznej w przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji o obowiązku zwrotu pomocy niezgodnej z zasadami rynku wewnętrznego lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przygotowuje dokumenty niezbędne do podejmowania czynności w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez KE u beneficjenta pomocy oraz uczestniczy w takiej kontroli w celu zapewnienia skutecznego wykonania decyzji KE.
 • Przygotowuje projekty dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w toku postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądem w sprawach dotyczących pomocy publicznej w celu zapewnienia prawidłowego reprezentowania interesów Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Przygotowuje projekty decyzji nakładających kary na beneficjentów pomocy w celu zapewniania należytego wykonywania obowiązków w zakresie przekazywania informacji przez beneficjentów.


Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.


Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).


 


Urząd jest członkiem Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji oraz laureatem nagrody Friendly Workplace.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia, skuteczna komunikacja
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie problematyki integracji europejskiej, prawa unijnego w zakresie pomocy publicznej oraz analizy finansowej przedsiębiorstw
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Znajomość innego języka UE na poziomie co najmniej B1


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie znajomości innego języka Wspólnoty na poziomie co najmniej B1

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-04-22
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DMP-2-WPH-Pref

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  04/04/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi