Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/05/2021.

Opis stanowiska pracy


Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

podreferendarz w Biurze Odwołań


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizuje odwołania pod kątem braków formalnych
 • przygotowuje projekty wezwań do uzupełnienia braków formalnych
 • monitoruje i analizuje uzupełnienia braków formalnych odwołań oraz przekazuje uzupełnione odwołania do Prezesa KIO
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na pisma dot. środków ochrony prawnej
 • przygotowuje zestawienia o przypadkach nieuiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa do występowania przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • uczestniczy w przygotowywaniu danych do rozliczenia kosztów postępowania odwoławczego i przekazywaniu do Biura Organizacyjno-Finansowego w celu dokonania niezbędnych rozliczeń
 • prowadzi repertorium spraw odwoławczych w formie komputerowej bazy danych oraz w formie książkowej


Warunki pracy


 • kontakty z klientem zewnętrznym,

 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • miejsce pracy: III piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów,

 • Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym,

 • na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,

 • w budynku jest 5 wind,

 • wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe,

 • budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

 • nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie (decyduje data wpływu do UZP – w przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważamy datę jej wpływu do Urzędu Zamówień Publicznych),

 • oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Skorzystaj z przygotowanego wzoru https://uzp.bip.gov.pl/wzor-oswiadczen-dla-kandydatow/wzor-oswiadczen-dla-kandydatow-do-korpusu-sluzby-cywilnej-w-uzp.html

 • jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail),

 • kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia,

 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego,

 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy,

 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca,

 • oferty odrzucone komisyjnie zniszczymy.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość przepisów z zakresu rozpoznawania odwołań
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających wymagany 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji (świadectwa pracy, zaświadczenia, zakresy obowiązków lub inne, z których wynika doświadczenie w wymaganym obszarze i czas jego trwania)
  • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
  • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-05
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Zamówień Publicznych
  ul. Postępu 17A
  02-676 Warszawa

  z dopiskiem na aplikacji stanowiska i nr ogłoszenia

  Zachęcamy do składania aplikacji za pośrednictwem platformy ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UZP

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/04/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry