Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/05/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

podreferendarz do spraw bezpieczeństwa fizycznego w Wydziale Bezpieczeństwa Fizycznego w Departamencie Bezpieczeństwa i Obsługi Administracyjnej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnia prawidłowe funkcjonowanie ochrony fizycznej na terenie nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa przy współpracy z podmiotem zewnętrznym
 • administruje miejscami postojowymi/ przechowalnią rowerów na terenie nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Ministerstwa
 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej dotyczących stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego: szacuje wartość zamówienia; sporządza opis przedmiotu zamówienia; opracowuje projekt umowy; przeprowadza rozeznanie rynku; uczestniczy w postępowaniach jako członek komisji przetargowych; opiniuje dokumentację; nadzoruje wykonanie umowy; przeprowadza odbiór przedmiotu umowy
 • bierze udział w przygotowywaniu i realizacji inwestycji i remontów w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego: zleca podmiotom zewnętrznym lub opracowuje we własnym zakresie dokumentacje techniczne, programy funkcjonalno-użytkowe, dokumentacje kosztorysowe; zapewnia właściwy nadzór nad realizacją inwestycji poprzez powierzanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego podmiotom posiadającym uprawnienia w danej branży budowlanej; kompletuje i przechowuje właściwą dokumentację powykonawczą przeprowadzanych inwestycji i remontów; monitoruje realizację prac remontowych i inwestycyjnych (bierze udział w spotkaniach roboczych z wykonawcą, dokumentuje uzgodnienia, weryfikuje harmonogramy)
 • bierze udział w opracowywaniu/ uzgadnianiu/ monitorowaniu planu finansowego i pozostałych planów na poziomie Wydziału
 • sprawuje nadzór nad realizacją umów/ porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami w zakresie bezpieczeństwa fizycznego oraz ochrony przeciwpożarowej


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • zagrożenie korupcją


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób
  niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie)

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób
  niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skanerInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

 • Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pracuj-z-nami

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.

 • Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.

 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe.

 • W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.

 • Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

 • Kontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne.

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów w zakresie ochrony osób i mienia
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • myślenie analityczne
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DBA_43

  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
  (dokumenty można przynieść lub wysłać)

  Aplikacje można również składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@mrpit.gov.pl
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule wiadomości: DBA_43

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/04/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry