Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

podreferendarz w Wydziale Oznaczeń Geograficznych w Departamencie Promocji i Jakości Żywności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca przy monitorowaniu realizacji działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących uczestnictwa rolników w systemach jakości żywności oraz informacji i promocji, w celu jak najefektywniejszego wykorzystania środków pomocowych przeznaczonych na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
 • opracowywanie projektów materiałów informacyjnych związanych z zagadnieniami polityki jakości żywności oraz możliwościami wsparcia producentów uczestniczących w systemach jakości żywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w celu zapewnienia dostępności ww. informacji potencjalnym beneficjentom,
 • współpraca przy procesie oceny formalnej wniosków o rejestrację nazw produktów rolnych i środków spożywczych jako chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) i gwarantowane tradycyjne specjalności (GTS), publikowanie ww. wniosków w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz współpraca przy przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji przed przekazaniem ww. wniosków do Komisji Europejskiej i przesyłanie powyższej dokumentacji do Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia przestrzegania wymogów prawa krajowego i unijnego,
 • współpraca przy organizacji spotkań Rady ds. Regionalnych i Tradycyjnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych oraz prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Rady, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rady,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej (specyfikacje zamówień, umowy, protokoły, opisy faktur) związanej z działalnością Wydziału, w celu realizacji zadań wymagających wszczęcia postepowania przetargowego oraz w celu realizacji wymaganych procedur przetargowych określonych przez Dyrektora Generalnego MRiRW.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
- budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zatrudnienie na zastępstwo.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy
lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość problematyki rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich szczególnie w odniesieniu do systemów jakości żywności,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • 6-miesięczne doświadczenie w pracy w zakresie oznaczeń geograficznych lub funduszy UE,
 • znajomość języka francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • wiedza z zakresu funduszy strukturalnych przeznaczonych dla rolnictwa i na rozwój obszarów wiejskich.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu 6-miesięczne doświadczenie w pracy w zakresie oznaczeń geograficznych lub funduszy UE,

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-08
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15).
  z dopiskiem: „oferta pracy – podreferendarz w PJ – zastępstwo”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry