#

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w Biurze Administracyjnym

00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzoruje prace kancelarii tajnej, obieg materiałów klauzulowanych i ich zabezpieczeń fizycznych.
 • Przeprowadza i archiwizuje zwykłe postępowania sprawdzające do klauzul „poufne” w stosunku do pracowników MRiPS oraz kierowników jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra, wydaje poświadczenia bezpieczeństwa lub odmowę wydania poświadczenia bezpieczeństwa, przygotowuje dokumenty do wszczęcia poszerzonych postępowań sprawdzających do klauzuli „tajne” i „ściśle tajne” dla pracowników MRiPS oraz kierowników jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra.
 • Prowadzi sprawy związane z zapewnieniem ochrony nieruchomości i nadzorem nad służbą ochrony oraz zarządza systemem kontroli ruchu osobowego w Ministerstwie, uprawnieniami w zakresie dostępu do nieruchomości, w tym wydaje i rozlicza karty dostępu (identyfikatory).
 • Organizuje, koordynuje i uczestniczy w szkoleniach z zakresu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa teleinformatycznego dla pracowników Ministerstwa, kierowników jednostek podległych i nadzorowanych.
 • Organizuje i uczestniczy w przedsięwzięciach kontrolnych z zakresu ochrony informacji.
 • Przygotowuje oraz przedkłada Ministrowi upoważnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.
 • Przyjmuje, rejestruje i przechowuje oświadczenia o stanie majątkowym pracowników Ministerstwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra.
 • Koordynuje i współuczestniczy w tworzeniu aktów prawnych wewnętrznych (zarządzeń, decyzji, instrukcji i wytycznych) dotyczących zagadnień ochrony informacji niejawnych.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ­Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/Oswiadczenie-dla-potrzeb-naborow ,

 • ­Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

 • Do ofert składanych mailowo należy dołączyć zeskanowane własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • ­Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.

 • ­W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub nostryfikacji dyplomu.

 • ­W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 • ­Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

 • Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

 • Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15). 

 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego
w pionie ochrony informacji niejawnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • ­Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, poświadczenie bezpieczeństwa do tajemnicy NATO o klauzuli „NATO SECRET” oraz poświadczenie bezpieczeństwa do tajemnicy Unii Europejskiej o klauzuli „SECRET UE/EU SECRET”
 • Zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez ABW dla pełnomocników lub z-ców pełnomocników
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz aktów wykonawczych
 • Umiejętność zarządzania ludźmi
 • ­Komunikatywność
 • ­Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”, kopia poświadczenia bezpieczeństwa do tajemnicy NATO o klauzuli „NATO SECRET” oraz kopia poświadczenia bezpieczeństwa do tajemnicy Unii Europejskiej o klauzuli „SECRET UE/EU SECRET”
  • Kopia zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydanego przez ABW dla pełnomocników lub z-ców pełnomocników
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2022-10-13
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa

  Aplikację można złożyć:
  - przez Internet za pomocą ePUAP
  - mailowo na adres: rekrutacja@mrips.gov.pl
  - osobiście w siedzibie urzędu
  - przesłać pocztą
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym, temacie maila, na kopercie: BA-5
  (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MRiPS)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  29/09/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi