Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik wydziału w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Infrastruktury Teleinformatycznej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów

00-925 Warszawa al. Niepodległości 208

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynuje realizację zadań związanych z obszarem bezpieczeństwa informacji w projektach teleinformatycznych finansowanych z programów operacyjnych w celu podniesienia jakości procesu produkcji statystycznej.
 • Uczestniczy w działaniach na rzecz budowy, rozwoju i utrzymania systemu SZBI oraz zarządzania systemami teleinformatycznymi, z wyłączeniem obszaru informacji niejawnych, w tym bierze udział w spotkaniach krajowych i międzynarodowych z przedstawicielami m.in. administracji publicznej i Eurostatu, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Kieruje pracami wydziału w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań.
 • Odpowiada za realizację okresowych audytów bezpieczeństwa informacji w jednostkach służb statystyki publicznej, zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności oraz opracowuje roczny plan audytu wewnętrznego, a także sprawozdania z jego realizacji w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa informacji i zwiększenia efektywności zastosowanych rozwiązań.
 • Koordynuje opracowywanie rocznego planu realizacji polityki bezpieczeństwa informacji statystyki publicznej i rocznego planu zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji w celu zapewnienia rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz infrastruktury zgodnie ze strategią statystyki publicznej.
 • Koordynuje przygotowanie i aktualizację procedur wymaganych do prawidłowego wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, w tym zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej w celu zapewnienia przestrzegania wymagań zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Zagrożenie korupcją.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/

 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 14/ST/2023.


Wynagrodzenie brutto: 7 111 zł + dodatek stażowy.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie zawodowe: 5 lat
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym – B1
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość zagadnień dotyczących architektury systemów teleinformatycznych
 • Znajomość zagadnień dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie ludźmi – motywowanie i informacja zwrotna
 • Zarządzanie ludźmi – delegowanie i kontrola
 • Zarządzanie ludźmi – radzenie sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe informatyczne
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub koordynującym zadania z zakresu zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną lub zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji
 • Certyfikat w zakresie Audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO 27001 lub certyfikat w zakresie audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO 27001
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych (w tym przepisów wykonawczych)
 • Znajomość standardów architektury korporacyjnej (np. TOGAF)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 5 lat doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym – B1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym – B1
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (zgodne ze wzorem załączonym przez GUS)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego informatycznego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub koordynującym zadania z zakresu zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną lub zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji
 • Kopie certyfikatu w zakresie Audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO 27001 lub certyfikatu w zakresie audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO 27001
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-13
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  W związku z trudną sytuacją związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego, dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacja@stat.gov.pl
  z dopiskiem : oferta nr 14/ST/2023

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  30/01/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi