Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy specjalista do spraw zapewniania środków finansowych i rozliczania wniosków o płatność w Wydziale Planowania, Rozliczania i Pomocy Technicznej, Departament Funduszy Europejskich

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współuczestniczy w przygotowaniu projektu budżetu Instytucji Pośredniczącej (IP) oraz Instytucji Wdrażających (IW) a następnie w opracowaniu harmonogramu wydatkowania uzyskanych środków w ramach budżetu państwa w perspektywie finansowej 2021-2027
 • Bierze udział w analizowaniu, monitorowaniu i weryfikowaniu zapotrzebowania na środki finansowe oraz ich wydatkowaniu w związku z realizacją zadań IP oraz IW
 • Uczestniczy w weryfikacji wniosków o płatność Instytucji Wdrażających w ramach projektów pomocy technicznej w zakresie priorytetu VI PT FEPW 2021-2027 oraz przygotowuje polecenia zapłaty do komórki ds. finansów
 • Bierze udział w bieżącej weryfikacji zapotrzebowania departamentu i komórek organizacyjnych ministerstwa na środki finansowe oraz przygotowuje wnioski o przeniesienia pomiędzy częściami, działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz pomiędzy programami operacyjnymi
 • Bierze udział w opracowywaniu dokumentacji dotyczącej procedury wyboru projektów pomocy technicznej
 • Przygotowuje projekty umów o dofinansowanie oraz aneksów zawieranych pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucją Wdrażającą dla priorytetu VI PT FEPW 2021-2027
 • Współuczestniczy w weryfikacji oraz danych dotyczących wdrażanych projektów pomocy technicznej i informuje przełożonych o nieprawidłowościach oraz podejrzeniach oszustw i nadużyć finansowych w nich powstałych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchemInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnIWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych, w szczególności w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności
 • znajomość wytycznych dotyczących wykorzystania środków pomocy technicznej 2021-2027
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, myślenie analityczne
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
  • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
  • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-12-12
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DFEmłsp257/2023

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  29/11/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi