Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy specjalista w Wydziale Koordynacji Procedury Wzajemnego Uznania i Zdecentralizowanej w Departamencie Rejestracji Produktów Leczniczych

URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
ALEJE JEROZOLIMSKIE 181 C
02-222 WARSZAWA

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie i koordynacja (w przypadku Polska-RMS) procesu dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego na etapie procedury arbitrażowej wynikającej z art. 29 Dyrektywy 2001/83/EC Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem przez podmioty odpowiedzialne zgłoszeń o występowaniu Polski w roli Państwa Referencyjnego,
 • Organizowanie międzyinstytucjonalnej oraz międzynarodowej współpracy w zakresie wypracowywania stanowiska Urzędu prezentowanego na forum europejskim,
 • Organizowanie szkoleń wewnętrznych w pionie produktów leczniczych,
 • Prowadzenie korespondencji z podmiotami odpowiedzialnymi, ekspertami zewnętrznymi i instytucjami (Ministerstwem Zdrowia, Europejską Agencja Leków (EMA)) w sprawach dotyczących prowadzonych postepowań w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego,
 • Przygotowywanie projektów decyzji w celu podjęcia decyzji przez Prezesa Urzedu na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1901/2006,
 • Przygotowywanie szablonów raportu oceniającego w ramach procedury wzajemnego uznania gdy Polska pełni funkcję kraju referencyjnego (RMS),
 • Przygotowywanie i przekazywanie Wydziałowi Archiwum dokumentacji w celu archiwizacji.


Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Niedostosowanie budynku dotyczy wind. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są od parteru do VI piętra.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Metody i techniki naboru:
I etap - formalna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatkę/kandydata,
II etap – rozmowa z kandydatką/kandydatem. w tym rozmowa prowadzona w języku angielskim.

Inne informacje:
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydatki/kandydaci spełniające/spełniający wymagania formalne zapraszane/zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną, o czym powiadamiane/powiadamiani są telefonicznie lub drogą mailową.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego ok. 3 150 zł brutto.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 / 492 11 43.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: życiorys, list motywacyjny, oświadczenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz kwestionariusz osobowy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe (mgr farmacji, chemii, biologii oraz pokrewne)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Podstawowa znajomość Prawa farmaceutycznego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Umiejętność koordynowania prowadzonego postępowania,
 • Komunikatywność, rzetelność, systematyczność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność obsługi programów pakietu MS Office,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) do pobrania na stronie http://bip.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-15
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/04/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry