Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy informatyk Wojskowa Komenda uzupełnień Warszawa-Mokotów

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów
ul. Winnicka 1,
02-095 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestnictwo w planowaniu potrzeb materiałowo-technicznych w zakresie informatyki niezbędnych dla sprawnej realizacji zadań przez WKU;
 • zapewnienie własciwej eksploatacji sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu WKU;
 • bieżąca aktualizacja strony internetowej WKU i portali społecznościowych;
 • prowadzenie archiwizacji przetwarzanych danych oraz ochrony systemów teleinformatycznych WKU w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji;
 • administruje systemami i sieciami teleinformatycznymi w celu umożliwienia dostępu do zasobów informatycznych;
 • prowadzenie kontroli stanu technicznego systemów teleinformatycznych.


Warunki pracy

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
- praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych;
- czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej;
- budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
- warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy;
- podróże służbowe.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru prosimy umieścić zapis „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko młodszego informatyka”

Oferty przesłane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)

Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie konkursu.

Postępowanie konkursowe obejmowało będzie:
1) test ze znajomości aktów prawnych oraz umiejętności komputerowych;
2) rozmowę kwalifikacyjną.
Ww. etapy konkursu odbędą się tego samego dnia.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 824 044.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie Mile widziane wykształcenie informatyczne.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze administrowania sieciami i systemami teleinformatycznymi oraz zarządzania bazami danych.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość budowy i obsługi systemów teleinformatycznych oraz sieci komputerowych;
 • znajomość środowiska OFFICE, Windows 2008 Server, sieci LAN, podstawy Acive Directory, PHP i HTML;
 • znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych ( drukarki, skanery itp.);
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy i pracy w zespole;
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji o klauzuli "tajne".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • znajomość technologii sieciowych i internetowych, protokół TCP/IP;
 • umiejętność doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania;
 • umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych oraz naprawy i serwisowania sprzętu komputerowego;
 • dyspozycyjność;
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji o klauzuli "tajne"
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-01
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów
  ul. Winnicka 1,
  02-095 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/03/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry