Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

metrolog

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i technicznych związanych z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowisk pomiarowych,
 • wykonywanie prac związanych z utrzymywaniem i doskonaleniem państwowego wzorca jednostki miary lub wzorców odniesienia m.in. poprzez: wyznaczanie charakterystyk metrologicznych i parametrów technicznych wzorca, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, uczestniczenie w porównaniach międzynarodowych,
 • przeprowadzanie wzorcowań, ekspertyz, badań przyrządów pomiarowych zgłaszanych przez klientów wewnętrznych i zewnętrznych, opracowywanie i analizowanie wyników pomiarów, opracowywanie budżetu niepewności oraz świadectw, dokonywanie oceny wyposażenia pomiarowego,
 • prowadzenie spraw związanych z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowywanie referatów i artykułów na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzie szkoleń specjalistycznych,
 • udział w pracach komitetów technicznych i grup roboczych organizacji międzynarodowych: CIPM, BIPM, EURAMET, OIML, WELMEC,
 • opracowywanie, sprawdzanie i aktualizowanie dokumentów systemu zarządzania dotyczące stanowisk wzorców państwowych i odniesienia oraz stanowisk pomiarowych (Dokumenty Główne, Instrukcje wzorcowania, karty wyposażenia, harmonogramy wzorcowania),
 • udział w audytach wzajemnych („peer review”),
 • przygotowywanie danych potrzebnych do planów: zadań metrologicznych, współpracy z zagranicą, szkoleniowego, inwestycyjnego itp.


Warunki pracy

Co oferujemy naszym pracownikom?
- stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,
- otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- ruchomy system czasu pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.45 - 8.15) lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych,
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach),
- możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie,
- pełną wyzwań pracę w wiodącej na polskim rynku instytucji metrologicznej,
- pracę przy unikatowych programach/projektach metrologicznych,
- szkolenia i staże w czołowych zagranicznych instytucjach metrologicznych (NPL, PTB, LNE),
- rozwój umiejętności poprzez współpracę z międzynarodowymi ekspertami z obszaru danej dziedziny,
- możliwość rozwoju merytorycznego i pełnego wykorzystania swojej wiedzy w tworzeniu nowych rozwiązań technicznych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w laboratorium. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
asz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja o metodach naboru:
Etap I - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym
Etap II - rozmowa kwalifikacyjna.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gum.gov.pl

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM, w zakładce "Praca w GUM" pod adresem: https://bip.gum.gov.pl/bip/klient-w-urzedzie/praca-w-gum/14,Informacje-o-wolnych-stanowiskach-pracy-w-GUM.html

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 581 95 68 lub 22 581 92 41


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą,
 • wiedza specjalistyczna z dziedziny mocy i energii elektrycznej,
 • znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru,
 • wiedza z zakresu metrologii ogólnej, naukowej, przemysłowej i prawnej,
 • znajomość ustawy „Prawo o miarach” i aktów wykonawczych,
 • umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji,
 • umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów metrologicznych,
 • umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przygotowanie naukowe zgodne z profilem - stopień naukowy doktora,
 • przeszkolenie z zakresu norm PN-EN/ISO 17025,
 • posiadanie uprawnień SEP na pomiary do 1 kV,
 • posiadanie uprawnień do obsługi suwnicy i żurawia przejściowego;
 • znajomość języka niemieckiego, francuskiego lub innego języka obcego w stopniu komunikatywnym;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień matematycznych;
 • umiejętność prowadzenia szkoleń;
 • umiejętność przygotowywania prezentacji, referatów, wystąpień;
 • znajomość pakietu biurowego np. MS Office, Libre Office, Open Office itp.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zakresu norm PN-EN/ISO 17025.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawnienia SEP na pomiary do 1 kV i uprawnienia do obsługi suwnicy i żurawia przejściowego;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka niemieckiego, francuskiego lub innego języka obcego.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-09
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/10/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry