Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 02/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik sekcji w Sekcji Realizacji Inwestycji i Remontów Wydziału Inwestycji i Remontów KGP Biura Logistyki Policji

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań wynikających z właściwości rzeczowej Sekcji,
 • nadzorowanie stanu zaawansowania wydatków ponoszonych w Wydziale, wynikających z właściwości rzeczowej Sekcji,
 • organizowanie oraz nadzorowanie przygotowania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych oraz innych usług,
 • kontrolowanie poprawności opracowania dokumentów wytworzonych w podległej Sekcji,
 • współpracowanie z jednostkami organizacyjnymi Policji oraz podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie właściwości rzeczowej Sekcji,
 • nadzorowanie wykonywania czynności służbowych pracowników Sekcji,
 • koordynowanie prac w zakresie projektowania aktów prawnych zgodnie z właściwością merytoryczną Sekcji.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w terenie,
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych - praca na wysokości powyżej 3 m,
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydat przesyła komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Decyduje data stempla pocztowego bądź data osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 3,6903 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 60 125-03, (22) 60 135-66.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu budowlanym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 3 lat doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym w budownictwie,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość przepisów prawa z obszaru: budownictwa służbowego Policji, prawa zamówień publicznych, finansów publicznych w szczególności z zakresu dotyczącego odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, inwestycji państwowych jednostek budżetowych, wydatków majątkowych, szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, prawa budowlanego oraz przepisów bezpiecznej eksploatacji budynków oraz urządzeń elektrycznych,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows (pakiet MS Office),
 • kreatywne rozwiązywanie problemów,
 • łatwość komunikowania się,
 • zdolność przewidywania,
 • operatywność,
 • umiejętność kierowania zespołem i organizacji pracy własnej,
 • szybkość działania,
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • rzetelność,
 • zdolności analityczne i negocjacyjne,
 • operatywność pod presją czasu,
 • przewidywanie,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • wykształcenie podyplomowe w zakresie zarządzania,
 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych i finansów publicznych,
 • znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych i finansów publicznych,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-11
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry