Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 15/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik sekcji Sekcja Rekrutacji, Wydział Kadr i Rekrutacji, Biuro Dyrektora Generalnego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zarządzanie zespołem realizującym projekty rekrutacyjne w Urzędzie, w tym wyznaczanie celów w podległym obszarze, inicjowanie zmian ukierunkowanych na doskonalenie procesów rekrutacji i selekcji;
 • Koordynowanie oraz przeprowadzanie kompleksowej realizacji projektów rekrutacyjnych w Urzędzie;
 • Koordynowanie procesu sporządzania i aktualizacji opisów stanowisk pracy;
 • Nadzorowanie i organizowanie zadań związanych z odbywaniem praktyk i staży w Urzędzie, w tym współpraca z urzędami pracy oraz uczelniami wyższymi;
 • Prowadzenie i monitorowanie oceny kompetencji kandydatów na wyższe stanowiska w Inspektoracie oraz kandydatów na inne kluczowe stanowiska;
 • Koordynowanie i udział w planowaniu i działaniach z obszaru budowania wizerunku pracodawcy, w tym zarządzanie i organizacja procesu komunikacji z kandydatami oraz udział w targach pracy i praktyk.


Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu. W zakładce tej znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się z kandydatami/kandydatkami poprzez pocztę elektroniczną.) W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:

• weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

• weryfikacja wiedzy,

• rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapewnia swoim pracownikom:

− stabilną i ciekawą pracę;

− regularnie wypłacane wynagrodzenie;

− dodatek stażowy;

− dodatkowe wynagrodzenie roczne;

− nagrody – w zależności od wyników pracy;

− możliwość rozwoju zawodowego;

− wsparcie na etapie wdrażania do pracy;

− pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku

− korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;

− kartę Multisport.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi tj. w obszarze rekrutacji, tworzenia opisów stanowisk pracy, współpracy z urzędem pracy, uczelniami wyższymi w zakresie organizacji staży, praktyk, wolontariatu

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów: Ustawa o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej;
 • Znajomość rozwiązań z obszaru ZZL;
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office;
 • Organizacja pracy własnej, samodzielność, kierowanie, delegowanie, podejmowanie decyzji;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • język obcy: znajomość języka angielskiego na poziomie B2;


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-22
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego

  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

  Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.36.2019.1369

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/03/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry