Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/09/2021.

Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik pracowni w Pracowni Ciśnienia w Samodzielnym Laboratorium Masy

00-139 Warszawa Elektoralna 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzoruje i prowadzi prace badawcze, rozwojowe i techniczne związane z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych, automatyzacji stanowisk pomiarowych
 • inicjuje, proponuje kierunki związane z opracowywaniem i doskonaleniem metod pomiarowych oraz wzorców jednostek miar, uwzględniając wytyczne i rekomendacje zawarte w dokumentach programowych, wieloletnich planach działań państwa oraz organizacji międzynarodowych, a także aktualnych dokumentach: program działań metrologii i cele strategiczne GUM
 • bierze udział, we współpracy z krajowymi lub zagranicznymi instytucjami metrologicznymi, w pracach związanych z porównaniami międzynarodowymi, w celu powiązania z międzynarodowym systemem miar i realizacji zobowiązań Polski wynikających z porozumienia MRA o międzynarodowym uznawaniu państwowych wzorców jednostek miar, świadectw wzorcowania i pomiarów oraz krajowymi w celu potwierdzenia kompetencji laboratoriów krajowych
 • opracowuje materiały dotyczące strategii i rozwiązań systemowych z zakresu działania Pracowni odnoszące się do wdrażania zaleceń Generalnej Konferencji Miar, zakresu działania administracji miar, szkoleń, polityki kadrowej, dostosowania zakresu działania administracji miar do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych
 • prowadzi sprawy związane z transferem wiedzy metrologicznej, w tym w szczególności przygotowuje referaty i artykuły na konferencje krajowe i międzynarodowe oraz prowadzi szkolenia specjalistyczne
 • reprezentuje GUM w pracach komitetów technicznych i grup roboczych organizacji międzynarodowych: CIPM, BIPM, EURAMET, OIML
 • realizuje prace metrologiczne (wzorcowania, ekspertyzy, badania itp.) oraz dokonuje merytorycznej oceny prac wykonanych przez podległych pracowników
 • organizuje i koordynuje prace związane z systemem zarządzania Pracowni oraz bierze udział w audytach wzajemnych („peer review”)


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klietnów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. 


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM, w zakładce "Praca w GUM" pod adresem:


https://bip.gum.gov.pl/bip/klient-w-urzedzie/praca-w-gum/wzory-dokumentow/1291,Wzory-dokumentow.htmlWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w pracy w laboratorium metrologicznym lub w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych lub w administracji miar


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
 • Wiedza specjalistyczna z dziedziny ciśnienia
 • Znajomość problematyki szacowania niepewności pomiarów
 • Znajomość zagadnień matematycznych
 • Wiedza z zakresu metrologii naukowej, przemysłowej i prawnej
 • Znajomość ustawy „Prawo o miarach” i aktów wykonawczych
 • Umiejętność analitycznego myślenia i syntetyzowania informacji
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Umiejętność koncepcyjnego rozwiązywania problemów metrologicznych
 • Znajomość normy PN-EN/ISO 17025 lub 17065
 • Umiejętność sporządzania ocen, analiz i prognoz
 • Umiejętność przygotowywania prezentacji i wystąpień publicznych
 • Umiejętność zarządzania ludźmi
 • Umiejętności: współpracy, komunikacji, argumentowania, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przygotowanie naukowe zgodne z profilem - stopień naukowy doktora
 • Znajomość języka niemieckiego lub języka francuskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność prowadzenia szkoleń
 • Znajomość metodyki badań i pracy laboratoriów innych NMI
 • Znajomość podstaw programowania w różnych aplikacjach komputerowych: LabVIEW; język C++


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-05
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Miar
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Elektoralna 2
  00-139 Warszawa

  Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres rekrutacja@gum.gov.pl lub w kancelarii GUM w godz. 8.00-16.00.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/07/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry