Opis stanowiska pracy


Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw przetwarzania materiałów niejawnych w Komendzie Stołecznej Policji

00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje, rejestruje, przechowuje, przekazuje i wysyła materiały niejawne oraz prowadzi urządzenia ewidencyjne dla tych dokumentów,
 • Sprawdza prawidłowość oznaczania sporządzonych dokumentów niejawnych przeznaczonych do zaewidencjonowania, archiwizacji lub brakowania,
 • Powiadamia adresata o otrzymaniu dokumentu niejawnego oraz udostępnia lub przekazuje za pokwitowaniem odbioru dokumenty niejawne dla uprawnionych i upoważnionych pracowników wydziału,
 • Prowadzi instruktaże z zakresu oznaczania, przechowywania i obiegu dokumentów niejawnych przez policjantów i pracowników wydziału,
 • Bierze udział w rozliczaniu policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku ustania stosunku służbowego/pracy lub przeniesienia/delegowania do służby/pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej,
 • Odnotowuje zmiany, zniesienia klauzuli tajności lub przedłużenia, skrócenia okresu ochrony materiałów niejawnych,
 • Rozlicza pozycje w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych oraz sporządza wykazy dokumentów pobranych przez poszczególnych policjantów i pracowników,
 • Uczestniczy w pracach komisji ds. brakowania dokumentacji niejawnej kategorii "BC" oraz w pracach komisji inwentaryzacji dokumentów niejawnych,


Warunki pracyInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.

 • Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Kandydaci/kandydatki , którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji.

 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 1,8600 kwoty bazowej (Wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej . Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok). Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracyWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
: co najmniej 1 rok w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość ustaw: 1) o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych w sprawie: sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, nadawania, przyjmowania, przewożenia wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne, środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych, organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych, w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji, 2) o Policji w szczególności w zakresie przepisów ogólnych, organizacji Policji zakresu uprawnień Policji oraz aktu wykonawczego w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji; 3) o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra,
 • Umiejętności: stosowania prawa w praktyce, bardzo dobra organizacja pracy własnej, obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Komunikatywność, dokładność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi kancelaryjnej,
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Umiejętności: pracy pod presją czasu, pracy w zespole,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756 ze zm.),
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku kandydat/kandydatka nie pracował/ła, nie pełnił/ła służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później.(Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.)
 • Kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego (długość doświadczenia potwierdzają np. świadectwa pracy – w przypadku zakończonych stosunków pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy – jeśli stosunek pracy trwa nadal lub zaświadczenie o odbytych praktykach/stażach/wykonywaniu pracy w ramach umów cywilnoprawnych/wolontariatu, natomiast obszar doświadczenia potwierdzają m.in. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia obsługi kancelaryjnej,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia ochrony informacji niejawnych,
 • Kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego (długość doświadczenia potwierdzają np. świadectwa pracy – w przypadku zakończonych stosunków pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy – jeśli stosunek pracy trwa nadal lub zaświadczenie o odbytych praktykach/stażach/wykonywaniu pracy w ramach umów cywilnoprawnych/wolontariatu, natomiast obszar doświadczenia potwierdzają m.in. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy).

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-02-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:

  Sekcja ds. Doboru
  Wydział Kadr
  Komenda Stołeczna Policji
  Aleja Solidarności 126,
  01-195 Warszawa,
  bezpośrednio bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy KSP-3/II/24”.

  W formie elektronicznej poprzez:
  1) Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub
  2) pocztę elektroniczną na adres e-mail: dobor@ksp.policja.gov.pl

  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  14/02/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Podobne oferty pracy

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi