Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej i sekretariatu w Wydziale Administracyjno-Technicznym i Zamówień Publicznych

00-716 Warszawa Bartycka 110A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługuje punkt kancelaryjny, udziela podstawowych informacji interesantom oraz obsługuje sekretariat i wspiera w bieżącej pracy kierownictwo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
 • Prowadzi bezpośrednią obsługę klientów lub kieruje ich do odpowiedniej komórki organizacyjnej WIOŚ, przyjmuje korespondencję, łączy rozmowy telefoniczne, udziela informacji dzwoniącym lub kieruje rozmowy do odpowiednich komórek organizacyjnych, umożliwia kontakt interesantom z pracownikami WIOŚ.
 • Rejestruje w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) całą korespondencję wpływającą (w formie papierowej, elektronicznej i faksowej) oraz przekazuje ją do kierownictwa i komórek organizacyjnych WIOŚ.
 • Obsługuje Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP) oraz system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), wysyła pocztę elektroniczną na potrzeby pracowników WIOŚ z głównego adresu pocztowego.
 • Koordynuje zadania w zakresie organizacji narad i spotkań w siedzibie WIOŚ.


Warunki pracy

Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Punkt kancelaryjny zlokalizowany jest w holu głównym budynku. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Procedura naboru składa się z kilku etapów.
I etap obejmuje sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne.
II etap - test wiedzy, do którego zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
III etap - rozmowa kwalifikacyjna.
IV etap - zamieszczenie wyniku naboru.
Test wiedzy obejmuje pytania z zakresu określonego w wymaganiach niezbędnych dotyczących stanowiska, na które prowadzony jest nabór.
Wymagane dokumenty (CV, list motywacyjny) i oświadczenia składane przez kandydatki/kandydatów ubiegających się o pracę powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, które są dostępne na stronie BIP WIOŚ, w zakładce "Praca w WIOŚ" pod adresem:
https://bip.wios.warszawa.pl/bip/praca-w-wios/wzory-dokumentow-i-oswi/470,Wzory-oswiadczen.html
Brak podpisu na wymienionych dokumentach wyklucza kandydatkę/kandydata z uczestniczenia w dalszych etapach
procedury naboru. Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej
lub za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Takie dokumenty muszą być
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w
niniejszym ogłoszeniu.
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.


Przewidywane wynagrodzenie miesięczne na wymienionym stanowisku zawiera się w przedziale od 4.000,00 zł do
5.000,00 zł brutto (w skład wynagrodzenia wchodzi płaca zasadnicza oraz dodatek za wysługę lat). Ponadto oferujemy wymienione wcześniej benefity (trzynaste wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
na stanowisku związanym ze wsparciem kancelaryjno-biurowym kadry zarządzającej lub prowadzeniem sekretariatu, punktu kancelaryjnego, recepcyjnego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
 • Znajomość etykiety urzędniczej.
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Umiejętność obsługi pełnego pakietu MS Office, internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych.
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwów zakładowych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi systemu EZD
 • Szkolenie z zakresu obsługi sekretariatu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (min. B1)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia certyfikatu potwierdzającego odbyte przeszkolenie z obsługi systemu EZD
 • Kopia certyfikatu potwierdzającego odbyte szkolenie z obsługi sekretariatu
 • Kopie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-12
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  ul. Bartycka 110A
  00-716 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  31/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi