Opis stanowiska pracy


Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej oraz dokumentacji ewidencyjno-rozliczeniowej w Wydziale Ochrony Placówek Dyplomatycznych

00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, wydaje i wysyła dokumenty jawne oraz prowadzi urządzenia ewidencyjne dla tych dokumentów,
 • Sprawdza w bazach danych i wprowadza do systemu teleinformatycznego dane z nałożonych mandatów karnych kredytowanych, gotówkowych i zaocznych, w tym rozlicza bloczki i wpłaty za mandaty karne gotówkowe w siedzibie NBP oraz sporządza zestawienia i analizy,
 • Prowadzi ewidencje czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich, delegacji służbowych pracowników wydziału,
 • Prowadzi ewidencje aktów prawnych, poprzez kompletowanie, przechowywanie i udostępnianie przepisów służbowych oraz dokonuje bieżącej aktualizacji zbiorów aktów prawnych
 • Prowadzi ewidencje wyposażenia i sprzętu, w tym kwaterunkowego, techniki biurowej i kulturalno-oświatowego będącego na stanie wydziału,
 • Przyjmuje i kompletuje akta spraw ostatecznie zakończonych,
 • Sporządza okresowe, kwartalne i roczne wykazy spraw niezałatwionych, pozostających w posiadaniu policjantów/ pracowników wydziału,
 • Uczestniczy w pracach komisji ds. brakowania dokumentacji jawnej kategorii „BC", komisjach ds. przeprowadzania inwentaryzacji dokumentów, mandatów karnych, pieczęci i stempli urzędowych,


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,

 • Praca przy monitorze ekranowym,co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

 • Praca przy oświetleniu mieszanym,

 • Kierowanie samochodem bez przewozu osób,

 • Zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi,Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.

 • Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki , którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji.

 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 1,8718 kwoty bazowej (Wynagrodzenie zasadnicze
  członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej . Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok). Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
: co najmniej 1 rok w administracji publicznej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów: - aktu wykonawczego do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; - aktu wykonawczego do ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego; - ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • Umiejętności: komunikatywność, dobra organizacja pracy własnej, obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.),
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-07
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:

  Sekcja ds. Doboru
  Wydział Kadr
  Komenda Stołeczna Policji
  Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bezpośrednio bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy WOPD-8/III/23

  W formie elektronicznej poprzez:
  1)Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub
  2)pocztę elektroniczną na adres email:dobor@ksp.policja.gov.pl

  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  17/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi