Opis stanowiska pracy


Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dot. legalizacji pobytu cudzoziemców w Wydziale II Postępowań Odwoławczych, Departament Legalizacji Pobytu

00-564 Warszawa Ul. Koszykowa 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje czynności pomocnicze w przygotowywaniu projektów decyzji i postanowień w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym udziela informacje prawne, informacje o stanie sprawy, przesłuchuje świadków, stronę postępowań, współdziała z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami, prowadzi inne czynności dowodowe – w celu prowadzenia postępowań administracyjnych w pierwszej instancji i odwoławczych od postanowień i decyzji organu I instancji.
 • Wykonuje czynności pomocnicze w ramach współdziałania z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami w innych sprawach – w celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wykonuje czynności pomocnicze przy opracowywaniu informacji, notatek problemowych, sprawozdań i analiz dla potrzeb kierownictwa Urzędu oraz Departamentu – w celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Wyjazdy służbowe.

 • Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Proces rekrutacyjny w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców będzie przeprowadzony w formie wideokonferencji on-line,
  z wykorzystaniem narzędzia kontaktu zdalnego (Zoom).

 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich
  terminie oraz o metodach i technikach jakie będą zastosowane.

 • Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające
  prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych
  dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.

 • Prosimy o nieprzysyłanie CV, tylko załączenie wypełnionego i odręcznie podpisanego FORMULARZA - INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.

 • Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem http://www.gov.pl/web/udsc/kariera-oswiadczenia

 • Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest
  obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.

 • PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE A WYŁĄCZNIEOŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski
  dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 • Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Podstawowa znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Podstawowa znajomość ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • Podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742).
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców.
 • Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - FORMULARZ DOSTĘPNY POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/udsc/kariera-oswiadczenia
 • Kopia ważnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu obsługi Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców.
 • Kopia ważnego dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-05
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  ul. Taborowa 33, 02–699 Warszawa
  z dopiskiem: „Inspektor w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu - Ogłoszenie Nr 110970"

  Dokumenty można składać w formie papierowej lub można również przesyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną naadres kariera@udsc.gov.pl (wymagane potwierdzenie przesłania oferty pod nr. tel. 47 72 150 76/ 175 61/ 175 62.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  22/11/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi