Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw kancelaryjno - biurowych Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • -prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących z wydziału,
 • odbiór oraz nadawanie korespondencji e-poczty zwykłej, poleconej i spec poczty, zapewnienie terminowej i prawidłowej wymiany korespondencji, prowadzenie ewidencji, rejestrów obiegu korespondencji,
 • przedkładanie Naczelnikowi lub Zastępcy Naczelnika Wydziału otrzymanej korespondencji i przekazywanie jej zgodnie z dekretacją
 • przyjmowania od pracowników i gromadzenia spraw ostatecznie zakończonych, tworzenie zbiorów archiwalnych i składanie do archiwum zgodnie z JRWAP,
 • redagowanie krótkich pism na polecenie przełożonych
 • przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom Wydziału,
 • bezpośrednia obsługa interesanta


Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu, - kontakt telefoniczny i bezpośredni z petentami, - naturalne oświetlenie, - wymuszona pozycja ciała, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - bariery architektoniczne - brak windy w budynku. - brak podjazdów wewnątrz budynku - budynek ogólnie nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (brak odpowiedniej szerokości drzwi, odpowiednio dostosowanych toalet)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa II może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji na stronie: www.mokotow.policja.waw.pl - zakładka aktualności. Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, rozmowa kwalifikacyjna. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Uposażenie - 3.054,65 zł wg mnożnika 1,5033 kwoty bazowej dla członków ksc. Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr telefonu 47 72 392 43 .Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość pracy na komputerze i aplikacji komputerowych
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętności interpersonalne na poziomie podstawowym
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzajacego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-13
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
  ul. Malczewskiego 3/5/7
  02- 617 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/03/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry