Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/03/2021.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw obsługi bankowej w Wydziale Rachunkowości Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługuje bankowość elektroniczną w zakresie przygotowania przelewów do wysłania kontrahentom, monitoruje przepływy pieniężne na rachunkach bankowych w Narodowym Banku Polskim w celu terminowej realizacji płatności,
 • obsługuje bankowość elektroniczną w zakresie przygotowania przelewów do wysłania kontrahentom, monitoruje przepływy pieniężne na rachunkach bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Prowadzi rejestry wystawianych dokumentów. Wystawia dokumenty księgowe dotyczące płatności Komendy Głównej Straży Granicznej w celu bieżącej realizacji zadań wydziału,
 • obsługuje system COLLECT w zakresie złożonych przez kontrahentów zabezpieczeń umów oraz wadiów przetargowych w celu przetrzymania zdeponowanych środków na okres realizacji umów, prowadzenia postępowania przetargowego. Otwiera mikrorachunki oraz je zamyka,
 • prowadzi rejestry wystawianych dokumentów celem monitorowania i ich weryfikacji,
 • wystawia dokumenty księgowe dotyczące operacji finansowych na rachunkach bankowych Komendy Głównej Straży Granicznej celem sporządzania wyciągów bankowych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·      praca samodzielna biurowo-administracyjna,


·      praca w siedzibie urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


·      praca w pomieszczeniu biurowym,


·      praca w godzinach: 8:15 – 16:15,


·      stanowisko pracy inspektora zlokalizowane jest na I piętrze budynku,


·      dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,


·      budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne, brak windy, korytarze dzielone drzwiami
z samozamykaczami),


·     brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,


·     brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,


·     praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


·     praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,


·      obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

UWAGA!


LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS (CV) ORAZ WSZYSTKIE WYMAGANE OŚWIADCZENIA NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.


Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.


W PRZYPADKU APLIKOWANIA DO KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ NA KILKA STANOWISK JEDNOCZESNIE NALEŻY ZŁOŻYC ODRĘBNY KOMPLET DOKUMENTÓW NA KAŻDE OGŁOSZENIE. • Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie:
  http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html


 • Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
  - świadectwa pracy/służby,


- zaświadczenia o zatrudnieniu,


- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach   umów cywilnoprawnych,


- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
 referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,


- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.


  • wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2207 zł netto + dodatek za wysługę lat,

 • dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,

 • rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonychw ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,

 • kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

 • przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów, oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,

 • wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:
  http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
   


Jednocześnie urząd zapewnia swojemu pracownikowi: • stabilną i ciekawą pracę,

 • regularnie wypłacane wynagrodzenie,

 • dodatek stażowy,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,

 • nagrody - w zależności od wyników pracy,

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy,

 • pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku,

 • korzystną ofertę dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w zakresie finansów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (MS Office) i urządzeń peryferyjnych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-01-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Kadr i Szkolenia
  Komendy Głównej Straży Granicznej
  Al. Niepodległości 100
  02-514 Warszawa
  z dopiskiem: „oferta pracy – inspektor WR BF KGSG oraz numer ogłoszenia”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry