Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw obsługi kancelaryjnej Kancelarii Tajnej w Wydziale Bezpieczeństwa Informacji

26-600 Radom UL. 11-go Listopada 37/59

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi dokumentację Kancelarii Tajnej i rozlicza urządzenia ewidencyjne dokumentów oznaczonych wszystkimi klauzulami tajności oraz przjmuje,ewidencjonuje przechowuje i wysyła dokumentację niejawną komórek organizacyjnych KWP i jednostek organizacyjnych Policji na obszarze działania Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu
 • Rozlicza policjantów i pracowników Policji z pobranych dokumentów niejawnych oraz informuje kierowników komórek organizacyjnych o wszelkich nieprawidłowościach w tym zakresie
 • Sprawdza i weryfikuje prawidłowość oznaczania dokumentów i materiałów niejawnych, a w przypadku dokumentów o zawyżonej lub zaniżonej klauzuli, zgłasza ten fakt kierownikowi Kancelarii Tajnej oraz sporządza stosowną dokumentację
 • Kompletuje i przedkłada dokumenty oraz korespondencję do podpisu kierownictwu KWP
 • Przyjmuje i sprawdza materiały archiwalne i niearchiwalne niejawne przed przekazaniem do archiwum
 • Ewidencjonuje, przechowuje i aktualizuje niejawne akty prawne i normatywne MSW, KGP, KWP
 • Sporzadza spisy akt spraw zakończonych podlegających przekazaniu do archiwum oraz protokołów brakowania dokumentacji kat. BC wytworzonej w KWP
 • Zabezpiecza pomieszczenia kancelarii tajnej, w których sa przechowywane dokumenty i materiały niejawne


Warunki pracy


 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania


- praca biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa;


wykonywanie zadań wymagających systematyczności i samodzielności • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- praca biurowa


- oswietlenie naturalne i sztuczne


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

 • W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń.

 • Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę.

 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.


http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/praca-sluzba-cywilna/oferty-pracy/482,Oferty-Pracy.htmlWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy kancelaryjno - biurowej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)

pozostałe wymagania niezbędne:

 • poświadczenie bezpieczeństwa do informacj niejawnych o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość Ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych: w sprawie organizacji i funkcjonownia kancelarii tajnych(...), w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, w sprawie nadawania, przyjmowania przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne
 • dobra organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, rzetelność, systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość obiegu dokumentacji niejawnej w administracji
 • umiejętność prowadzenia urządzeń ewidencyjnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego
 • kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa do informacj niejawnych o klauzuli ŚCIŚLE TAJNEJ lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji- KWP z siedzibą w Radomiu)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-02
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
  Sekcja do spraw Doboru, Wydział Kadr i Szkolenia,
  ul. 11 – go Listopada 37/59 , 26-600 Radom
  Dokumenty w urzędzie przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30


  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  22/11/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi