#

inspektor zakładów górniczych

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Warszawa, mazowieckie

Opis stanowiska pracy


Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor zakładów górniczych do spraw geologii, ochrony środowiska i górnictwa w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie

40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 31

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, kontroluje sporządzanie i aktualizacje dokumentacji mierniczo-geologicznej w zakresie wykonywania pomiarów geologicznych oraz wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora urzędu , w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami
 • Rozpatruje wnioski dotyczące zaopiniowania projektów zagospodarowania złoża i dodatków do tych projektów, koncesji wydawanych przez starostę w zakresie sposobu prowadzenia ruchu oraz sposobu likwidacji zakładu górniczego, jak również wnioski dotyczące uzgadniania decyzji stwierdzającej wygaśnięcia koncesji wydanych przez starostę w aspekcie zakresu i sposobu likwidacji zakładu górniczego, w celu przygotowania stanowiska dyrektora urzędu w tym zakresie
 • Opracowuje projekty opinii dotyczących potencjalnego wpływu robót górniczych położonych w granicach terenu górniczego na nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego, w celu przygotowania stanowiska dyrektora urzędu w tym zakresie
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów oraz dokumentacje techniczne w zakresie posiadanej specjalności technicznej oraz aktualizuje dowody posiadania przez podmiot tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy plan ruchu, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora urzędu
 • Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń, uczestniczy w nadzorowaniu akcji ratowniczych oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie
 • Współdziała z innymi organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami wydobywczymi oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej, w celu przygotowania stanowiska dyrektora urzędu w powyższym zakresie
 • W przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych inicjuje i przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora urzędu w powyższym zakresie
 • Opracowuje projekty rocznych planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiednią ewidencję oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy urzędu.


Warunki pracy

Trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie,


Szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),


Narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenia gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,


Narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn
i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub o wysokiej temperaturze,


Częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne,


Pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,


Przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych, wysokościach wymagających pozycji schylonych,


Przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach, przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia


Pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo,


Budynek urzędu posiada udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością ruchową, zgodnie z Deklaracją dostępności Wyższego Urzędu Górniczego.


Do budynku biurowego w którym mieści się siedziba Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, prowadzi jedno wejście główne od strony skrzyżowania ulicy Wilczej z ulicą Poznańską. Wejście do budynku odbywa się z poziomu gruntu i wyposażone jest w drzwi automatyczne. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. W budynku znajduje się winda. Wchodzący, w drodze do windy, musi pokonać trzy schody, które są barierą, np. dla osoby na wózku. Brak pochylni, podjazdu oraz platformy przyschodowej.
Istnieje możliwość rozłożenia podjazdu dla osób poruszających się na wózkach.


Pomieszczenia Urzędu znajdują się na trzecim piętrze budynku.
Do pomieszczeń Urzędu prowadzą zamknięte drzwi wyposażone w domofon.
Kancelaria Urzędu znajduje się po prawej stronie od wejścia do pomieszczeń Urzędu. 


W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej oraz usługi tłumacza polskiego języka migowego online (PJM).


Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W siedzibie Urzędu brak jest toalet dla niepełnosprawnych.


Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdują się w płatnej strefie parkowania przy ul. Poznańskiej.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, kształtowania środowiska, geologii, biologii, chemii lub górniczym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
(Powyżej 2 lat) w specjalności górniczej lub geologicznej lub ochrony środowiskapozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów, znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustaw o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo wodne, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja, samodzielność i inicjatywa, asertywność
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Stwierdzone kwalifikacje geologa górniczego lub kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji geologicznych złóż kopalin lub stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej lub górniczej lub ochrony środowiska lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu w specjalności geologicznej lub górniczej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających stwierdzone kwalifikacje geologa górniczego lub kwalifikacje zawodowe w zakresie sporządzania dokumentacji geologicznych złóż kopalin lub stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności geologicznej lub górniczej lub ochrony środowiska lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu w specjalności geologicznej lub górniczej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-03-14
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie
  ul. Wilcza 46
  00-679 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  27/02/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi