Opis stanowiska pracy


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw sprawozdawczości budżetowej w Oddziale Finansowo- Księgowym w Wydziale Finansów i Budżetu

31-156 Kraków Basztowa 22

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikuje i zatwierdza miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne sprawozdania z wykonania budżetu wojewody składane przez dysponentów środków budżetowych w celu sporządzenia zbiorczych sprawozdań w systemie TREZOR
 • Weryfikuje i zatwierdza kwartalne sprawozdania w zakresie rozliczania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w celu sporządzenia zbiorczych sprawozdań w systemie TREZOR
 • Weryfikuje i zatwierdza kwartalne sprawozdania w zakresie operacji finansowych, w celu uzyskania informacji na temat należności i zobowiązań budżetu państwa oraz sporządzenia zbiorczych sprawozdań poprzez odpowiednią aplikację Ministerstwa Finansów
 • Sporządza zbiorcze sprawozdania budżetowe w celu uzyskania informacji na temat realizacji budżetu wojewody i przekazania do Ministerstwa Finansów w systemie TREZOR
 • Sporządza zbiorcze sprawozdania budżetowe w celu uzyskania informacji na temat realizacji budżetu wojewody i przekazania do Ministerstwa Finansów w systemie TREZOR
 • Przygotowuje kwartalne, zbiorcze sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w celu dostarczenia danych statystycznych
 • Weryfikuje w systemie SSRMZ dane dotyczące stanu zobowiązań podmiotów leczniczych m.in. SPZOZ z województwa małopolskiego, niektórych jednostek budżetowych oraz wprowadza dane do systemu rejestracji pomocy publicznej SRPP w zakresie udzielanej przez Wojewodę Małopolskiego pomocy publicznej, w tym pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie
 • Sporządza jednostkowe i zbiorcze sprawozdanie BZ-1 w zakresie wykonania i zobowiązań dysponenta głównego i dysponenta części w aplikacji TREZOR BZ


Warunki pracy

Zagrożenie korupcją (w przypadku obsługi klientów spoza administracji, szczególnie przedsiębiorców starających się o ulgę w spłacie zobowiązań wynikających z prawa budowlanego), permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


 


W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).


Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów, w tym prawidłowych oświadczeń, nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno-prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno-prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (https://bip.malopolska.pl/muw,m,417591,2023.html) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.


Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego


Nabór może zostać prowadzony częściowo lub całkowicie zdalnie.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej - potwierdzone kopiami dokumentów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów o finansach publicznych
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, podstaw KPA oraz struktur administracji publicznej
 • sprawna umiejętność pracy na komputera, w tym pakietu MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem Excela)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • szkolenie z programu finansowo- księgowego obsługującego moduł sprawozdawczości oraz systemu TREZOR
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność analitycznego myślenia


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-07
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Decyduje data wpływu do Urzędu lub na skrzynkę podawczą ePUAP lub mailową.
  Składanie dokumentów z dopiskiem w tytule przekazanej wiadomości „Oferta pracy WF- 20-2023”

  Osobiście lub droga pocztową: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
  Elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą na ePUAP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie /ag9300lhke/skrytka lub mailowo na adres kadry@malopolska.uw.gov.pl
  Dokumenty przesyłane elektronicznie muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub odręcznie podpisane i zeskanowane

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  25/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi