Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków do spraw strategii i kontroli Wydział Strategii i Kontroli

00-373 Warszawa ul. Nowy Świat 18/20

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole w zakresie stosowania przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz sporządza dokumentację z prowadzonych działań i przygotowuje materiały i dokumenty związane z podejmowanymi czynnościami kontrolnymi, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji podejmowanych działań i właściwego ich dokumentowania.
 • Prowadzi postępowania z zakresu administracyjnych kar pieniężnych dotyczących ochrony zabytków, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji działań przy zabytkach.
 • Prowadzi postępowania egzekucyjne w tym wystawia tytuły wykonawcze, w celu realizacji obowiązku niematerialnego dotyczącego ochrony zabytków.
 • Prowadzi bieżącą korespondencję w tym przygotowuje zaświadczenia o utrzymaniu i zagospodarowaniu zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w celu zapewnienia terminowej realizacji zadań.
 • Prowadzi ocenę stanu zachowania, przechowywania i zabezpieczania zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych, w celu realizacji zadań dotyczących ochrony zabytków.
 • Przygotowuje projekty pism procesowych w sprawach o popełnieniu przestępstwa i w sprawach o wykroczenia.
 • Analizuje wnioski i przygotowuje dokumentację do udzielenia dotacji i refundacji.


Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu i w terenie,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa),

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

 • zagrożenie korupcją,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, 

 • brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

 • bariery architektoniczne: w budynku głównym jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków; ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną, drzwi masywne, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe archeologia, architektura, architektura krajobrazu, budownictwo, historia sztuki, konserwatorstwo, ochrona dóbr kultury, prawo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi.
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane.
 • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Znajomość ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o opłacie skarbowej.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność skutecznej komunikacji.
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz oprogramowania pakietu MS Office.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentu - Prawo Jazdy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-09-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa - KANCELARIA

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  15/09/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi