Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/06/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

informatyk w Wydziale Informatyki

00-716 Warszawa Bartycka 110A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udziela doraźnej pomocy pracownikom Inspektoratu w zakresie eksploatacji sprzętu komputerowego, telefonii stacjonarnej VoIP, urządzeń kopiujących oraz programów informatycznych.
 • Wspomaga zarządzanie scentralizowanym oprogramowaniem antywirusowym oraz scentralizowanym systemem zarządzania zasobami IT, usługami katalogowymi Active Directory, systemem poczty elektronicznej oraz systemami zarządzania treścią i obiegu dokumentów.
 • Przygotowuje stanowiska komputerowe, nadzoruje i przegląda stacje robocze w celu umożliwienia korzystania ze sprzętu komputerowego i odpowiedniego oprogramowania.
 • Realizuje zadania w zakresie dotyczącym wykonywania przez podmioty zewnętrzne usług teleinformatycznych, czynności serwisu oprogramowania, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu komputerowego.
 • Wykonuje zadania gospodarowania sprzętem i akcesoriami komputerowymi, prowadzi ewidencję i stan zasobów IT.


Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie w pomieszczeniu klimatyzowanym. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Możliwy stres powodowany działaniem pod presją czasu i użytkowników systemu oraz występującymi awariami. Kontakt z firmami zewnętrznymi i z pracownikami w innych działach. Konieczność poruszania się po terenie Inspektoratu. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18 st. Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacyjną.
Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Procedura naboru składa się z kilku etapów.
I etap obejmuje sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne,
II etap - test wiedzy, do którego zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu,
III etap - rozmowa kwalifikacyjna,
IV etap - zamieszczenie wyniku naboru.
Test wiedzy obejmuje pytania z zakresu określonego w wymaganiach niezbędnych dotyczących stanowiska, na które
prowadzony jest nabór. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów procedury naboru zostaną poinformowani e-mailem lub telefonicznie o ich terminach. Wymagane dokumenty (CV - życiorys, list motywacyjny) i oświadczenia składane przez kandydatki/kandydatów ubiegających się o pracę powinny być własnoręcznie podpisane. Brak podpisu na wymienionych dokumentach wyklucza kandydatkę/kandydata z uczestniczenia w dalszych etapach procedury naboru.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie
Ochrony Środowiska w Warszawie, które są dostępne na stronie BIP WIOŚ, w zakładce "Praca w WIOŚ" pod adresem:
https://bip.wios.warszawa.pl/bip/praca-w-wios/wzory-dokumentow-i-oswi/470,Wzory-oswiadczen.html
Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesyłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Takie dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 22 651 07 07


Przewidywane wynagrodzenie na wymienionym stanowisku wynosi w przedziale od 4.500,00 zł do 5.000,00 zł brutto (w skład wynagrodzenia wchodzi płaca zasadnicza oraz dodatek za wysługę lat).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowisku informatyka lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość budowy i działania sprzętu teleinformatycznego.
 • Znajomość systematów operacyjnych MS Windows oraz oprogramowania biurowego.
 • Znajomość sprzętu sieciowego i zagadnień związanych z budową sieci LAN.
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych, pod presją czasu i awarii.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia SEP do 1 kV
 • Znajomość usług katalogowych MS Active Directory
 • Znajomość telefonii VoIP
 • Znajomość systemów CMS
 • Znajomość przepisów dotyczących: ustawy o ochronie danych osobowych i Prawo Zamówień Publicznych
 • Prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania poświadczenia upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu umożliwiającemu dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie certyfikatów potwierdzających wiedzę
 • Kopia prawa jazdy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
  UL. BARTYCKA 110 A
  00-716 WARSZAWA

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/05/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry