Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 03/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

informatyk do spraw bieżącej obsługi teleinformatycznej W Oddziale Informatyki w Wydziale Administracji i Logistyki

Kraków ul. Basztowa 22

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie prac konserwacyjnych i naprawczych sprzętu i oprogramowania niezbędne do ciągłego i bezawaryjnego funkcjonowania systemów teleinformatycznych Urzędu oraz sprawowanie nadzoru nad pracami serwisowymi wykonywanymi przez podmioty zewnętrzne w ramach zawartych umów
 • Administrowanie stanowiskami roboczymi systemu teleinformatycznego MUW w zakresie instalacji, konfiguracji systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego, zasobów i usług sieciowych, zapewnienia bezpieczeństwa i administrowania kontami użytkowników. Odbieranie, sprawdzanie i przygotowywanie nowego sprzętu komputerowego
 • Świadczenie asysty technicznej na stanowiskach pracy w zakresie obsługi systemów użytkowych
 • Współpraca z Oddziałem Bieżącej Obsługi Urzędu w zakresie ewidencji sprzętu teleinformatycznego (przyjmowanie, przemieszczenia, przekazywanie, likwidacja)
 • Współdziałanie przy realizacji projektów teleinformatycznych poprzez współpracę z Wykonawcami, a także uczestniczenie we wdrożeniach i konfiguracji systemów teleinformatycznych
 • Administrowanie systemem EZD w Urzędzie i jednostkach administracji zespolonej w województwie, z którymi zawarto stosowne porozumienia. Odpowiadanie za prawidłową instalację i konfigurację systemu, za uaktualnianie wersji oprogramowania oraz za bieżące zarządzanie systemem
 • Świadczenie obsługi teleinformatycznej na rzecz części jednostek organizacyjnych rządowej administracji zespolonej w województwie w zakresie uregulowanym porozumieniami z kierownikami tych jednostek (zapewnienie sprawności i prawidłowego funkcjonowania sprzętu informatycznego będącego na wyposażeniu jednostek, a także utrzymanie płynności pracy użytkowników systemu informatycznego)


Warunki pracy

Nietypowe godziny pracy, w tym również praca w weekendy i w godzinach nocnych (prace wdrożeniowe i rekonfiguracyjne, które nie mogą zakłócać normalnej pracy Urzędu lub JAZ).
W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Pracownikom oferujemy:
- regularnie i terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze
dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
- „trzynaste” wynagrodzenie,
- możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
- bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kosztów udziału w aktywnościach sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych), dopłatę do kart sportowych,
- parking dla rowerów,
- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
- dobrą lokalizację, miłą atmosferę pracy.

Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,329329,2020.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
z zakresu serwisowania sieci LAN i WLAN oraz sprzętu komputerowego i elektronicznego - potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (zostanie sprawdzona podczas egzaminu)
 • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych z zakresu funkcjonowania systemów teleinformatycznych w podmiotach publicznych oraz wykorzystania podpisu elektronicznego, profilu zaufanego oraz elektronicznej platformy usług administracji publicznej
 • znajomość zagadnień związanych z usługami telekomunikacyjnymi
 • znajomość systemów operacyjnych i pakietów biurowych, znajomość budowy i konstrukcji sprzętu komputerowego
 • podstawowa znajomość struktur administracji publicznej oraz zagadnień związanych z jej funkcjonowaniem, podstaw KPA i ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość zagadnień związanych z budową, zarządzaniem i administracją sieci korporacyjnej opartej na rozwiązaniach firmy Microsoft
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • samodzielność
 • kreatywność
 • zdolność organizacji czasu pracy


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Administracji i Logistyki
  ul. Basztowa 22 (pok. 24)
  31-156 Kraków
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy Oddziału, którego oferta dotyczy oraz oznaczenia stanowiska: informatyk ds. bieżącej obsługi teleinformatycznej.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry