Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw ds. finansowych i kontrolnych w Wydziale Lokalnych Strategii Rozwoju w Departamencie Rybołówstwa

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynuje przygotowywanie i aktualizację oraz przygotowuje i aktualizuje arkusze kalkulacyjne na potrzeby Priorytetu 3. programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027;
 • koordynuje oraz realizuje zadania związane z monitorowaniem wdrażania umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnych strategii rozwoju przez rybackie lokalne grupy działania;
 • bierze udział w procesie kontroli rybackich lokalnych grup działania, w tym ich planowaniu, koordynowaniu i przeprowadzaniu tych kontroli;
 • współpracuje, w tym uczestniczy w spotkaniach, przy wdrażaniu przez instytucje pośredniczące oraz rybackie lokalne grupy działania Priorytetu 4. PO RYBY 2014-2020 oraz Priorytetu 3. programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027;
 • przygotowuje, koordynuje przygotowanie i aktualizuje stanowiska, interpretacje i wytyczne oraz odpowiedzi na pytania, a także uczestniczy w spotkaniach w zakresie realizacji PO RYBY 2014-2020 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027;
 • przygotowuje, koordynuje przygotowanie i opiniuje procedury oraz inne dokumenty wdrożeniowe instytucji pośredniczących w zakresie Priorytetu 4. PO RYBY 2014-2020 oraz Priorytetu 3. programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, a także identyfikuje problemy i przygotowuje propozycje działań usprawniających realizację tych programów.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych

 • zagrożenie korpucją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym

 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczamiInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów

 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Decyduje data wpływu do MRiRW

 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowaneWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 3 lata stażu pracy w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (poziom co najmniej A1)
 • Znajomość procedur administracyjnych
 • Umiejętność obsługi programu Excel i innych programów biurowych
 • Znajomość aktów prawnych w zakresie PO RYBY 2014-2020 i programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych
 • Wiedza w zakresie systemu funduszy unijnych w Polsce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub finansów lub zarządzania
 • Roczne doświadczenie w obszarze finansów lub kontroli lub wdrażania funduszy unijnych
 • Studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu funduszy unijnych lub finansów publicznych lub zarządzania lub zamówień publicznych lub rozwoju regionalnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem UE
 • znajomość procesu decyzyjnego w UE


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 3-letni staż pracy w administracji publicznej
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego z zakresu ekonomii lub finansów lub zarządzania
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie rocznego doświadczenia w obszarze finansów lub kontroli lub wdrażania funduszy unijnych
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie studiów podyplomowych lub szkoleń z zakresu funduszy unijnych lub finansów publicznych lub zarządzania lub zamówień publicznych lub rozwoju regionalnego

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-05
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "oferta pracy – główny specjalista w RYB”
  lub osobiście składając w Biurze Przepustek MRiRW. Dokumenty można składać w formie elektronicznej przez Elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  01/06/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi