Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale ds. Nawozów w Biurze Ochrony Roślin i Nawozów GIORiN

00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi nadzór nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz udostępnianiem produktów nazwowych UE;
 • opracowuje wytyczne w zakresie prowadzenia nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE;
 • bierze udział w przygotowywaniu harmonogramu pobierania próbek do badań laboratoryjnych;
 • opracowuje sprawozdania i analizy z zakresu wprowadzania do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE;
 • rozpatruje skargi i wnioski oraz odwołania od decyzji wnoszonych do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • współpracuje z organami administracji krajowej, jednostkami naukowo – badawczymi;
 • organizuje i prowadzi szkolenia dla pracowników wojewódzkich inspektoratów.


Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),

 • praca pod presją czasu,

 • praca w zespole oraz współpraca z innymi urzędami i instytucjami

 • krajowe i zagraniczne wyjazdy służboweInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.


Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do urzędu/ stempla pocztowego. Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.


W  związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i  własnoręcznie podpisane oświadczenia.


Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailem.


Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w niniejszym procesie rekrutacjach, prosimy
o zamieszczenie poniższej klauzuli w swoim dokumencie aplikacyjnym.


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych, w tym danych szczególnej kategorii, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w prowadzonym procesie rekrutacyjnym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie (00-828), Al. Jana Pawła II nr 11.”Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze, chemiczne lub pokrewne;

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
obszarze nawozów i środków wspomagających uprawę roślin lub w obszarze nawozów i środków wspomagających uprawę roślin powyżej 3 lat i minimum 1 rok doświadczenia w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • znajomość przepisów krajowych w obszarze wprowadzania do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;
 • znajomość rozporządzeń UE w obszarze udostępniania na rynku produktów nawozowych UE;
 • umiejętność rozwiązywania problemów i kreatywność;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office);
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.";
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość kodeksu postepowania administracyjnego;


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-05-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
  „oferta na stanowisko główny specjalista w Wydziale ds. Nawozów w Biurze Ochrony Roślin i Nawozów, Wydział ds. Nawozów ”
  pod adresem:
  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  31/05/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi