Opis stanowiska pracy


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw wydatków i rozliczeń podatkowych w Wydziale Księgowości w Biurze Finansowo-Księgowym

00-950 Warszawa Al. Niepodległości 188/192

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • będzie odpowiedzialna za kontrolę formalno-rachunkową, przygotowywanie, dekretowanie i księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych dokumentów księgowych (w tym ewidencji księgowej dokumentów księgowych w ramach realizacji umów z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO)) uzgadnianie zapisów na kontach księgowych, w celu należytego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz współpraca przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych,
 • prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji w zakresie podatków (w tym wystawianie faktur sprzedaży i refaktur), oraz analizowanie dokumentów (umów, faktur) pod względem przepisów podatkowych dotyczących unikania podwójnego opodatkowania zgodnie z zawartymi przez Polskę konwencjami, w celu prawidłowych rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym,
 • księgowanie i sprawdzanie zapisów księgowych list płac wraz z uzgadnianiem zapisów księgowych dot. płac z DRA w celu prawidłowych rozliczeń pracowniczych, podatkowych i ZUS,
 • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w celu weryfikacji ich poprawności,
 • monitorowanie wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych (w ramach umów z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO)), w celu dostarczenia danych odnośnie stopnia ich realizacji,
 • prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji w zakresie podatków lokalnych w celu prawidłowych rozliczeń z organami władzy lokalnej oraz dostarczenia danych dotyczących posiadanego przez Urząd Patentowy RP majątku,
 • przygotowywanie dokumentacji i danych księgowych do inwentaryzacji w terminach ustalonych odrębnymi przepisami w celu precyzyjnego ustalenia wartości majątku,
 • archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych zagadnień oraz przygotowywanie i przekazywanie do archiwum, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Biurze.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych.


Czynności fizyczne:


1.      rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontakty z innymi pracownikami w innych wydziałach,


2.      obsługa klientów zewnętrznych,


3.      konieczność poruszania się po terenie Urzędu.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Stanowisko pracy mieści się na drugim piętrze budynku biurowego.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp/wzory-dokumentow.


Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatki/kandydatów.


W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu/osobistego dostarczenia do Urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow, https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp/wyniki-naborow oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Dodatkowe informacje można uzyskać mailem pod adresem: rekrutacja@uprp.gov.pl lub pod nr tel. 22 57 90 452.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość aktualnych aktów prawnych w szczególności w zakresie finansów publicznych, ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych, prawo własności przemysłowej oraz aktów wykonawczych,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • otwarty stosunek do klienta, cierpliwość w kontaktach z klientami oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą oraz informacjami, komunikatywność, duża kultura osobista
 • umiejętność dobrej organizacji pracy na zajmowanym stanowisku
 • umiejętność przekonywania oraz konsultacji kwestii drażliwych
 • znajomości obsługi komputera oraz pakietu MS Office, przede wszystkim Word i Excel
 • umiejętność redagowania pism
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność szybkiej adaptacji do okresowych zmian zakresu obowiązków
 • znajomość języka angielskiego poziom średni - B1
 • doświadczenie w pracy z programem finansowo-księgowym oraz systemami bankowości elektronicznej BGK i NBP


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-04-29
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: "BF-WK/GS/WIP” oraz numerem ogłoszenia 136386.

  Dokumenty można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem maila rekrutacja@uprp.gov.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędu.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  13/04/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi