Opis stanowiska pracy


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw kontraktacji w Zespole do Spraw Wyboru Projektów w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego

00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje regulaminy naboru projektów
 • Uczestniczy w pracach Komisji Oceny Projektów i ocenia projekty złożone w ramach naboru, w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów
 • Bierze udział w negocjacjach z beneficjentami odnośnie ostatecznego kształtu dofinansowywanych projektów
 • Sporządza projekty umów o dofinansowaniu projektów
 • Realizuje obowiązki Instytucji Pośredniczącej z zakresu prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, w szczególności prowadzi nabory kandydatów na ekspertów i weryfikuje spełnianie przez nich wymogów określonych w ustawach
 • Współpracuje z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku ds. programowania w Wydziale Wdrażania Funduszy Europejskich w opracowaniu wkładu KPRM do Rocznych Planów Działań, w tym uczestniczy w uzgodnieniach Planów w ramach Komitetu Monitorującego FERS
 • Opracowuje projekt regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów
 • Uczestniczy w pracach zespołów roboczych zajmujących się problematyką wdrażania EFS oraz w ustalaniu i monitorowaniu aktów prawnych oraz innych zasad i rozwiązań wiązanych z wdrażaniem EFS, w szczególności dotyczących zasad i kryteriów wyboru projektów


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze: statycznym (związane głównie z pracą przy biurku i komputerze), dynamicznym (związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim). Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Na stanowisku występuje zagrożenie korupcją oraz częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które są wskazane jako dodatkowe.


Jeżeli ofertę składasz elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane:


- własnoręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć (poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej) lub


- podpisem elektronicznym kwalifikowanym.


Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.


Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).


Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.


Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj:


https://www.gov.pl/attachment/a735103a-73c4-4b82-8466-56ce6da33563


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/nabory-w-sluzbie-cywilnej


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.


Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 2 lat w zakresie funduszy strukturalnych UE


pozostałe wymagania niezbędne:

 • przeszkolenie z zakresu wdrażania funduszy europejskich
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • wiedza z zakresu: wdrażania funduszy strukturalnych UE, zasad wyboru projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE, Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021-2027, Zasad wyboru projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Zasad finansowania Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • kompetencje miękkie: komunikacja, negocjowanie, myślenie analityczne, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu procedur oceny projektów dofinansowanych w ramach funduszy europejskich


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (na przykład w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu wdrażania funduszy europejskich
 • kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu procedur oceny projektów dofinansowanych w ramach funduszy europejskich

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-03
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  1. Wysyłając na adres:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
  2. Składając osobiście:
  Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).
  3. Aplikując przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl.
  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.
  Na kopercie/w tytule maila dopisz: BIP: 117929, DOB 50,51, MK.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  22/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi