Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Księgowości w Departamencie Budżetu i Finansów

00-522 Warszawa ul. Krucza 36 Wspólna 6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Segreguje, kompletuje, dokonuje kontroli wtórnej dowodów księgowych zewnętrznych obcych i wewnętrznych (faktury, noty, dyspozycje wypłaty dofinansowania szkoleń, refundacji zwrotu kosztu zakupu okularów itp.), rozliczeń udzielonych dotacji, wyciągów bankowych dotyczących wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz wyciągów bankowych pomocniczych
 • Weryfikuje poprawność wypłat oraz wykonuje niezbędne czynności, w celu uzgadniania sald, wyjaśniania różnic
 • Dekretuje operacje gospodarcze wynikające z dowodów księgowych zewnętrznych obcych i wewnętrznych (faktury, noty, dyspozycje wypłaty dofinansowania szkoleń, refundacji zwrotu kosztu zakupu okularów itp.), rozliczeń udzielonych dotacji, wyciągów bankowych dotyczących wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz wyciągów bankowych pomocniczych
 • Wprowadza zapisy księgowe do informatycznego systemu Quorum
 • Sporządza sprawozdania budżetowe: RB-28, RB-28PROG, RB-28NW i uczestniczy w sporządzaniu sprawozdania finansowego
 • Przeprowadza comiesięczną analizę zapisów księgowych, w celu sprawdzenia ich pod względem prawidłowości i zgodności z dokumentami źródłowymi oraz dokonuje korekty, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
 • Dokonuje analizy i przeksięgowań według stanu na koniec miesiąca zobowiązań/należności w przypadku, gdy termin ich płatności minął i stają się zobowiązaniami/należnościami wymagalnymi
 • Obsługuje prowadzone w Departamencie kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, w tym przez Najwyższą Izbę Kontroli


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze. Praca pod presją czasu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: III p.,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Prześlij odręcznie podpisane i opatrzone datą wymagane oświadczenia, wypełnione zgodnie ze wzorem
  umieszczonym na stronie MAP: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pracuj-z-nami

 • Podaj w swojej ofercie nr telefonu oraz/lub adres poczty elektronicznej.

 • Kandydaci/kandydatki, spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, poinformowani zostaną
  telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w księgowości lub w zakresie obsługi finansowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Wiedza z zakresu klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, analitycznego myślenia, terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu księgowego Quorum, systemu bankowości elektronicznej NBP oraz portalu BGK@24


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz pisemną informację z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o dyplomie wydanym przez zagraniczną uczelnię
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów obowiązków lub kopie innych zaświadczeń). Należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego
 • Kopię poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów obowiązków lub kopie innych zaświadczeń). Należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-09
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Aktywów Państwowych
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: „ogłoszenie nr 114639”
  Aplikacje można również przesyłać za pośrednictwem ePUAP lub składać osobiście w Kancelarii Głównej
  MAP: Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  03/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi