Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw informacji o schematach podatkowych w Wydziale Informacji o Schematach Podatkowych I, Departament Kluczowych Podmiotów (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)

00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje i ocenia informacje o schematach podatkowych, we współpracy z Departamentem Podatków Dochodowych i Departamentem Podatku od Towarów i Usług oraz udostępnia wyniki przeprowadzonych analiz i informacji o schematach podatkowych odpowiednim komórkom organizacyjnym.
 • Identyfikuje obszary ryzyka, w porozumieniu z Wydziałem Prognoz i Identyfikacji Negatywnych Zjawisk w zakresie Kluczowych Podmiotów, typuje podmioty do kontroli, przy wykorzystaniu informacji o schematach podatkowych.
 • Prowadzi sprawy związane z nakładaniem kar pieniężnych, wskazanych w art. 86m ustawy Ordynacja podatkowa. Prowadzi postępowania w zakresie nakładania kar pieniężnych oraz wydawania decyzji i innych rozstrzygnięć w tym zakresie, w celu zapewnienia prawidłowości spełniania przez promotorów obowiązków ustawowych w zakresie raportowania informacji o schematach podatkowych.
 • Opiniuje założenia lub projekty wyjaśnień ogólnych, określonych w art. 86k ustawy Ordynacja podatkowa – ogólne wyjaśnienia o możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania przy zastosowaniu schematu podatkowego.
 • Identyfikuje czynności związane z optymalizacją podatkową, na podstawie informacji o schematach podatkowych. Udostępnia wyniki przeprowadzanych analiz informacji o schematach podatkowych odpowiednim komórkom organizacyjnym.
 • Współpracuje z właściwymi departamentami Ministerstwa Finansów w zakresie opracowywania propozycji rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnych, dotyczących informacji o schematach podatkowych, o których mowa w Rozdziale 11a, Działu III ustawy Ordynacja podatkowa. Sporządza sprawozdania i raporty w zakresie przekazywanych informacji o schematach podatkowych.
 • Prowadzi szkolenia w zakresie właściwości wydziału, związane z obowiązkowym raportowaniem informacji o schematach podatkowych.
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie właściwości wydziału.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcjąInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).


Przed wyłonieniem do zatrudnienia wskazani w protokole z naboru kandydaci poproszeni zostaną o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych określonych w ogłoszeniu.


Aplikując w formie papierowej lub poprzez ePUAP, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oświadczenia muszą zawierać również datę ich sporządzenia.


W przypadku aplikacji składanych elektronicznie, w formularzu aplikacyjnym należy jedynie zaznaczyć odpowiednie oświadczenia - nie jest wymagane dołączanie oświadczeń w formie skanów/zdjęć (wyjątek: do jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, należy dołączyć dodatkowo wymagane oświadczenie w formie skanu/zdjęcia).


Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.


Kandydat, który zostanie wskazany do zatrudnienia, a który urodził się przed 1 sierpnia 1972 r. przed zatrudnieniem zostanie poproszony o złożenie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 – tj. z późn. zm.)


Pracę możesz rozpocząć od 1 lub 15 dnia miesiąca.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze prawa podatkowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość prawa podatkowego (PIT, CIT, PCC, podatek od spadków i darowizn, podatki i opłaty lokalne, Ordynacja podatkowa)
 • Znajomość zagadnień ekonomii i prawa gospodarczego
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość problematyki międzynarodowego prawa podatkowego oraz współpracy międzynarodowej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV (Kandydat, który na podstawie analizy CV i złożonych oświadczeń będzie spełniał wszystkie wymagania formalne zostanie zaproszony do kolejnego etapu naboru)
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 423) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2022/328/DKP

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  25/11/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi