Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw Klasyfikacji Taryfowej i Wspólnej Taryfy Celnej w Wydziale Zintegrowanej Taryfy Celnej i Środków Taryfowych, Departament Ceł (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)

00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządza stanowiska Polski na posiedzenia Komitetu Kodeksu Celnego w obszarze klasyfikacji taryfowej, opracowuje projekty nowych aktów prawnych, w tym w zakresie (rozporządzeń wykonawczych, uwag dodatkowych do Wspólnej Taryfy Celnej, Not wyjaśniających do: Nomenklatury Scalonej oraz Systemu Zharmonizowanego)
 • opracowuje projekty decyzji Szefa KAS (II instancja), odpowiedzi na skargi na decyzje Szefa KAS w zakresie decyzji wiążących informacji taryfowych (WIT) do sądów administracyjnych oraz reprezentuje Szefa KAS przed sądami
 • opiniuje projekty aktów prawnych w zakresie klasyfikacji towarów oraz analizuje orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)
 • opracowuje wytyczne dla Departamentu Poboru Podatków i Departamentu Podatku od Towarów i Usług w zakresie zachowania jednolitości i prawidłowości klasyfikacji produktów z metali nieszlachetnych dla potrzeb podatku VAT oraz w związku z nowowprowadzoną Wiążącą Informacją Stawkową
 • weryfikuje tłumaczenia językowe aktów prawnych i innych dokumentów Unii Europejskiej z zakresu właściwości wydziału, prowadzi konsultacje bilateralne z administracjami celnymi państw członkowskich UE w zakresie utrzymania spójności w wydawanych rozstrzygnięciach w ramach Europejskiego Systemu Wiążące Informacji Taryfowej (EBTI)
 • analizuje zagrożenia związane z omijaniem podatków i cła oraz ograniczeń pozataryfowych wskutek niewłaściwej klasyfikacji taryfowej towarów, współpracuje w tym zakresie z departamentem do spraw zwalczania przestępczości oraz podatku akcyzowego, opiniuje projekty aktów prawnych oraz założeń polityki podatkowej w zakresie klasyfikacji towarów
 • opracowuje materiały i prowadzi szkolenia dla konsultantów do spraw klasyfikacji taryfowej oraz ich nadzoruje, opracowuje wytyczne i wyjaśnienia w zakresie klasyfikacji zalecanej przez Komisję Europejską
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, dezyderaty, opinie, sprawozdania, uchwały, interwencje posłów i senatorów


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa;

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).


Przed wyłonieniem do zatrudnienia wskazani w protokole z naboru kandydaci poproszeni zostaną o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych określonych w ogłoszeniu.


Aplikując w formie papierowej lub poprzez ePUAP, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oświadczenia muszą zawierać również datę ich sporządzenia.


W przypadku aplikacji składanych elektronicznie, w formularzu aplikacyjnym należy jedynie zaznaczyć odpowiednie oświadczenia - nie jest wymagane dołączanie oświadczeń w formie skanów/zdjęć (wyjątek: do jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, należy dołączyć dodatkowo wymagane oświadczenie w formie skanu/zdjęcia).Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.


Kandydat, który zostanie wskazany do zatrudnienia, a który urodził się przed 1 sierpnia 1972 r. przed zatrudnieniem zostanie poproszony o złożenie oświadczeniablustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze prawa celnego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się nim przy tworzeniu stanowisk pisemnych, w zakresie realizowanych zadań
 • znajomość prawa celnego i ordynacji podatkowej w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących klasyfikacji towarów
 • znajomość przepisów postępowania administracyjnego i procedury sądowo - administracyjnej
 • znajomość ustawy o KAS
 • znajomość struktur UE
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność argumentowania
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub ekonomia
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w zakresie klasyfikacji taryfowej
 • szczególne uprawnienie: poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • znajomość jednego z podstawowych języków UE (francuski lub niemiecki lub hiszpański lub włoski) na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizacji zadań


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV (kandydat, który na podstawie analizy CV i złożonych oświadczeń będzie spełniał wszystkie wymagania formalne zostanie zaproszony do kolejnego etapu naboru)
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 423) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-07
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: oferta pracy – 2022/333/DC

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  23/11/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi