Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw kontroli gospodarki wodno-ściekowej w Departamencie Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi czynności i kontrolne oraz podejmuje działania pokontrolne w ramach kompetencji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub bierze udział w czynnościach i kontrolach prowadzonych przez WIOŚ w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
 • Rozpatruje skargi na działalność kontrolną WIOŚ w zakresie zadań kontrolnych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej
 • Współdziała w wykonywaniu czynności kontrolnych: - z organami ścigania oraz innymi organami kontroli, w tym z organami administracji państwowej i rządowej, organami samorządu terytorialnego, organami obrony cywilnej oraz organizacjami społecznymi - z komórkami wewnętrznymi GIOŚ oraz WIOŚ w zakresie udzielania wsparcia merytorycznego, w tym w sprawach skarg i interwencji.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych, strategii, polityk i innych dokumentów, w tym UE, których przedmiotem są zagadnienia kontrolne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej
 • Organizuje pod kątem merytorycznym szkolenia dla pracowników GIOŚ/WIOŚ, oraz przygotowuje wytyczne do kontroli prowadzonych przez WIOŚ, opracowuje analiz i zbiorczych raportów dotyczących zagadnień kontrolnych z zakresu wodno-ściekowej
 • Bierze udział i reprezentuje GIOŚ w krajowych i zagranicznych zespołach i grupach roboczych, których przedmiotem są zagadnienia dotyczące zagadnień kontroli przestrzegania przepisów i wymagań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca przy komputerze


- praca w terenie


- nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury)


- krajowe lb zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


- pernamentna obsługa klienta zewnętrznego 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


 - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na   wózkach inwalidzkich, brak podjazdów


- w trakcie wyjazdów służbowych warunki pracy mogą być niedostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty można składać:


- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ


- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń


Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.


 Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.


Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.


UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.


Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.


 


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-17-36Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ochrony środowiska, nauk przyrodniczych, prawa

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w obszarze ochrony środowiska lub postępowań administracyjnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, Prawo wodne
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość wymagań Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG)
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • kursy i szkolenia w zakresie ochrony środowiska
 • obsługa programów: Legalis, LEX


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kursy i szkolenia w zakresie ochrony środowiska

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-01
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3
  02-362 Warszawa
  z dopiskiem: „247/DZPŚ/2022”
  lub na adres mailowy: rekrutacje@gios.gov.pl
  z dopiskiem: „247/DZPŚ/2022”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  21/11/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi