Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw legislacji i obsługi prawnej w Wydziale Prawa Zawodów Prawniczych w Departamencie Prawa Gospodarczego

00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje projekty aktów normatywnych w zakresie właściwości Wydziału oraz opracowuje pod względem redakcyjnym i legislacyjnym (w tym w zakresie spójności z innymi normami prawnymi i zgodności z normami wyższego rzędu), przedstawione przez departamenty (biura) lub zespoły resortowe, projekty aktów normatywnych.
 • Prowadzi uzgodnienia międzyresortowe dotyczące projektów aktów normatywnych opracowywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Przygotowuje projekty opinii prawnych dla wydziałów, departamentów (biur), organów administracji publicznej i innych podmiotów, projekty odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka oraz na interpelacje, zapytania i dezyderaty.
 • Przygotowuje projekty stanowisk Rządu dotyczących projektów ustaw kierowanych do Sejmu RP przez podmioty inne niż Rada Ministrów, prowadzi uzgodnienia międzyresortowe dotyczące tych projektów, a także współdziała w opracowywaniu projektów stanowisk Rządu przygotowywanych przez inne organy.
 • Opracowuje projekty stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu działania Ministra Sprawiedliwości rozpoznawanych przez organy sądowe UE na podstawie analizy dokumentów sporządzonych w języku angielskim.
 • Współdziała w opracowywaniu projektów aktów normatywnych i projektów założeń projektów ustaw przygotowywanych wydawanych przez inne organy państwowe oraz bierze udział w konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych, na których projekty są rozpatrywane.
 • Prowadzi sprawy związane z udziałem Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Stałego Komitetu Rady Ministrów, Rady Ministrów, Sejmu RP, komisji i podkomisji sejmowych i senackich oraz innych organów.
 • Uczestniczy w pracach zespołów resortowych i międzyresortowych.


Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- stres związany z pracą pod presją czasu,


- zagrożenie korupcją,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

List motywacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.


 


Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.


Kandydatki/kandydaci, którzy złożą dokumenty elektronicznie i spełnią wymagania formalne, będą zobligowani do dostarczenia oryginałów oświadczeń i listu motywacyjnego w kolejnym etapie rekrutacji.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.


Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.


Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.


Jeśli oferta spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie.


Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 14 dniach od zakończenia naboru.


 


Zapoznaj się z załącznikiem nr 2 do zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, możesz także skorzystać z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.gov.pl/web/sprawiedliwosc.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna lub wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość przepisów Konstytucji RP, ustawy o Radzie Ministrów, Regulaminu pracy Rady Ministrów, Regulaminów Sejmu RP i Senatu RP
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość przepisów regulujących zawody: adwokata, radców prawnych, tłumaczy przysięgłych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych sądowych, lekarzy sądowych
 • Znajomość przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
 • Umiejętność formułowania pism urzędowych oraz opinii prawnych
 • Doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, komunikacja, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, pozytywne podejście do klienta, myślenie analityczne, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia i kopia dokumentów potwierdzających ukończenie aplikacji legislacyjnej lub kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia i kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
  • Kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B2. W przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka. Kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka na wymaganym poziomie, zostaną poddani procedurze sprawdzającej
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-10-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia
  Aplikacje można składać także przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@ms.gov.pl (w tytule maila należy wpisać numer ogłoszenia).

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  04/10/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi