Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/12/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw międzynarodowego prawa pracy w Wydziale Międzynarodowego Prawa Pracy w Departamencie Prawa Pracy

00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ­bierze udział w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej w sprawach związanych z indywidualnym prawem pracy, w tym: bierze udział w opracowywaniu stanowiska Ministerstwa w sprawach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej, opiniuje dokumenty związane z członkostwem w Unii Europejskiej, bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej, monitoruje i analizuje zobowiązania wynikające z procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej,
 • ­bierze udział w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących kompetencji Departamentu, w tym: analizuje wnioski o wydanie orzeczenia prejudycjalnego i opracowuje opinie na temat zasadności udziału Rządu RP w postępowaniu, bierze udział w przygotowywaniu projektów dokumentów inicjujących postępowanie, bierze udział w formułowaniu stanowisk strony polskiej w postępowaniach, opiniuje stanowiska, bierze udział w rozprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE,
 • ­monitoruje stan prawny i orzecznictwo (w tym międzynarodowe) oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, etc. pod kątem zgodności polskiego indywidualnego prawa pracy z prawem UE, konwencjami i zaleceniami MOP oraz wymaganiami Rady Europy, w tym: analizuje aktualny stan prawny, orzecznictwo i poglądy doktryny/ standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, analizuje planowane zmiany prawne, przekazuje informacje zainteresowanym,
 • ­bierze udział w prowadzeniu międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa w zakresie unijnego i międzynarodowego indywidualnego prawa pracy, w tym: współpracuje z ekspertami krajowymi i zagranicznymi, opracowuje dokumenty, materiały i stanowiska dotyczące współpracy międzynarodowej, bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.), opiniuje/ uzgadnia dokumenty, materiały i stanowiska dotyczące współpracy międzynarodowej, wymienia informacje (np. m.in.: z państwami członkowskimi UE/ EOG, instytucjami UE, innymi instytucjami międzynarodowymi),
 • ­bierze udział w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej, w tym: przygotowuje dokumenty w fazie nieformalnej postępowania, przygotowuje dokumenty w fazie formalnej postępowania, w tym w szczególności formułuje stanowiska (m.in. sporządza odpowiedzi na zarzuty formalne i uzasadnioną opinię), opiniuje stanowiska,
 • ­udziela informacji na zapytania i wnioski (w tym o udostępnienie informacji publicznych) dotyczące indywidualnego prawa pracy w świetle prawa UE, w tym pełni obsługę dyżuru telefonicznego.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ­Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-oswiadczenie-dla-potrzeb-naborow.

 • ­Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

 • ­Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.

 • ­W przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu.

 • ­W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 • ­Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

 • Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

 • Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15). 

 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
na stanowisku związanym z analizą aktów prawnych lub w obszarze międzynarodowego prawa pracy

pozostałe wymagania niezbędne:

 • ­Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2),
 • ­Znajomość Kodeksu pracy i aktów wykonawczych,
 • Znajomość zasad funkcjonowania Trybunału Sprawiedliwości UE i aktów regulujących postępowanie przed Trybunałem,
 • ­Znajomość procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej,
 • ­Znajomość międzynarodowych aktów prawnych z zakresu indywidualnego prawa pracy, w tym dyrektyw UE,
 • ­Umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • ­Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Umiejętność współpracy,
 • ­Rzetelność,
 • Komunikatywność,
 • ­Umiejętność obsługi komputera: MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2021-11-02
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  Aplikację można złożyć:
  • osobiście w siedzibie urzędu
  • przesłać pocztą
  • przez internet za pomocą ePUAP

  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DPP-1
  (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MRiPS)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/10/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry