Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/10/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw dostępności i innowacyjności sektora ochrony zdrowia w Wydziale Wsparcia Innowacji w Departamencie Innowacji

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w planowaniu i wdrażaniu projektów Ministra Zdrowia z zakresu dostępności placówek ochrony zdrowia, e-zdrowia oraz innowacji w ochronie zdrowia
 • Realizuje zadania w obszarze wsparcia merytorycznego projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia
 • Bierze udział w przygotowaniu dokumentacji konkursowej dotyczącej projektów grantowych oraz założeń nowych projektów finansowanych z funduszy europejskich, związanych z dostępnością i innowacyjnością
 • Bierze udział w spotkaniach i pracach zespołów wspierających realizację projektów
 • Dokonuje kompleksowej weryfikacji dokumentacji eksperckiej, wytworzonej w toku realizowanych projektów, w tym projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia
 • Monitoruje i raportuje stan wdrażania projektów bezpośredniemu przełożonemu
 • Prowadzi zestawienia na temat realizowanych projektów, analizuje i sygnalizuje zagadnienia, odchylenia i nieprawidłowości, proponuje rozwiązania


Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca pod presją czasu; Departament Innowacji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia/ Praca, wolontariat, praktyki i staże/ Praca i praktyki/ Materiały.


Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
we wdrażaniu projektów finansowanych z funduszy europejskich


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 • znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
 • znajomość Programu Dostępność Plus oraz zasady równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 • wiedza z obszaru innowacji w obszarze ochrony zdrowia
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność gromadzenia i analizy danych
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność doskonalenia procedur wykonawczych do realizacji projektów
 • znajomość Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i komunikowania się
 • znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel na poziomie zaawansowanym


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel na poziomie zaawansowanym
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-19
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa
  z dopiskiem: „główny specjalista w Wydziale Wsparcia Innowacji w Departamencie Innowacji – poz. 672”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/09/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry