Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/10/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw administrowania i zarządzania systemami teleinformatycznymi w Wydziale Informatyki w Biurze Dyrektora Generalnego

00-522 Warszawa ul. Krucza 36 Wspólna 6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administruje, konfiguruje i zarządza Active Directory, Microsoft Exchange oraz systemem antywirusowym
 • Zarządza licencjami, monitoruje i optymalizuje ich wykorzystanie oraz rozpoznaje potrzeby komórek organizacyjnych w tym zakresie
 • Współpracuje z pozostałymi administratorami w zakresie utrzymania i eksploatacji funkcjonujących w Ministerstwie systemów informatycznych
 • Przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych, w zakresie zapewnienia dostępu do domeny oraz oprogramowania na potrzeby pracowników Ministerstwa
 • Projektuje i analizuje rozwiązania globalnej infrastruktury IT w Ministerstwie
 • Opracowuje i analizuje dokumentację techniczną, raporty, procedury systemowe i instrukcje działania dla kadry i obsługi IT


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca przy komputerze. Nietypowe godziny pracy – prace wdrożeniowe lub naprawcze poza godzinami pracy, również w godzinach nocnych i w dniach wolnych od pracy. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych – okresowa praca w pomieszczeniach serwerowych (chłód i hałas).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,


- miejsce pracy: parter,


- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Prześlij odręcznie podpisane i opatrzone datą wymagane oświadczenia, wypełnione zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie MAP: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pracuj-z-nami

 • Podaj w swojej ofercie nr telefonu oraz/lub adres poczty elektronicznej.

 • Kandydaci/kandydatki, spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru.
   Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w zakresie zarządzania i administrowania systemami
i sieciami, w szczególności: Active Directory i Microsoft Exchange oraz nadawania uprawnień i zarządzania systemami antywirusowymi


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Znajomość systemów operacyjnych
 • Znajomość zasad administrowania i zarządzania Active Directory oraz Microsoft Exchange, w tym nadawania uprawnień
 • Znajomość zasad licencjonowania systemów i oprogramowania
 • Znajomość budowy i konfiguracji zabezpieczeń sieci komputerowych
 • Znajomość budowy komputerów
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności służby cywilnej
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość urządzeń aktywnych CISCO i umiejętność ich konfigurowania
 • Znajomość różnych typów baz danych i umiejętność ich obsługi


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopię poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-09-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Aktywów Państwowych
  Ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „BDG-35”

  Aplikacje można również przesyłać przez ePUAP lub składać osobiście w kancelarii MAP: Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/09/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry