Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/10/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami w Departamencie Budżetu i Efektywności Finansowej

00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w programowaniu i planowaniu rzeczowo-finansowym inwestycji poprzez: opiniowanie programów funkcjonalno-użytkowych jednostek, uzgadnianie koncepcji architektoniczno-budowlanych, opiniuje dokumentację projektowo-kosztorysowej oraz bierze udział w posiedzeniach Komisji Techniczno-Ekonomicznych,
 • Sprawuje nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych poprzez: monitorowanie postępu robót, wizytacje placu budowy, analizę sprawozdań z realizacji budżetu, analizę i opiniowanie wniosków w zakresie zmian kosztów zadań oraz zmian rozwiązań technicznych i funkcjonalnych, analizę rozliczeń zadań zakończonych,
 • Sporządza program wizytacji i przeprowadza wizytację inwestorów bezpośrednich w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia zadań inwestycyjnych (udzielanie zamówienia publicznego, realizacja procesów budowlanych, egzekwowanie postanowień wynikających z zawartych umów, prawidłowość realizacji zobowiązań z tytułu wykonanych robót budowlanych, prawidłowość i terminowość rozliczeń inwestycji zakończonych) oraz przygotowuje wnioski końcowe,
 • Dokonuje oceny pod względem technicznym istniejącej bazy lokalowej i przygotowuje wnioski w zakresie zabezpieczenia bazy lokalowej dla jednostek z obszaru nadzorowanych apelacji,
 • Opiniuje w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (zakup, sprzedaż, najem, przejęcie w trwały zarząd, wygaśnięcie trwałego zarządu),
 • Opiniuje wnioski dotyczące zmian organizacyjnych sądów oraz zmian ich struktur wewnętrznych pod względem dostosowania bazy lokalowej do bieżących potrzeb i zmieniających się zapisów legislacyjnych,
 • Bierze udział w przygotowywaniu planów rocznych i wieloletnich inwestycji w podległych jednostkach,
 • Przygotowuje informacje, opracowania i odpowiedzi wynikające z bieżących potrzeb Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i innych urzędów, odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski oraz sporządzanie opinii do projektów aktów prawnych przekazywanych do Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.


Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

List motywacyjny i oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.


Kandydatki/kandydaci, którzy złożą dokumenty elektronicznie i spełnią wymagania formalne, będą zobligowani do dostarczenia oryginałów oświadczeń i listu motywacyjnego w kolejnym etapie rekrutacji.


 


Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie.


Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


 


Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni                                     od zakończenia naboru.


 


Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.gov.pl/web/sprawiedliwosc.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne z tytułem mgr inż.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w zakresie nadzoru nad realizacją inwestycji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów: Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, o gospodarce nieruchomościami, o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa
 • umiejętność pracy w zespole, analityczne myślenie, komunikatywność, odporność na stres, umiejętności redakcyjne, umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (pakiet MS Office, w szczególności Excel, Lex),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane projektowe lub wykonawcze,
 • przeszkolenie w zakresie Prawa budowlanego i rozporządzeń dot. warunków technicznych, przeszkolenie w zakresie Prawa zamówień publicznych, przeszkolenie w zakresie gospodarki nieruchomościami, przeszkolenie w zakresie finansów publicznych, przeszkolenie dotyczące zasad wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-09-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia
  Aplikacje można składać także przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@ms.gov.pl (w tytule maila należy wpisać numer ogłoszenia).

  Więcej o pracy w urzędzie – link:

  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc

  Aplikowanie on-line:
  E-mail

  Aktywne przekierowanie do adresu e-mail, na który będą spływać dokumenty kandydatów rekrutacja@ms.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/09/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry