Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/09/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw wsparcia i zabezpieczenia technicznego gmachu Ministerstwa Finansów w Wydziale Inwestycji i Obsługi Technicznej, Biuro Administracyjne

00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z wykonywaniem prac konserwatorskich i bieżących remontów urządzeń i instalacji elektrycznych, w tym: zasilania gwarantowanego dedykowanego dla instalacji IT, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (budynków, parkingów), wentylacji klimatyzacji oraz systemów audio/TV w gmachu Ministerstwa Finansów.
 • Prowadzi czynności związane z planowaniem i dokonywaniem zamówień publicznych, zakupów, dostaw i usług, na potrzeby komórek organizacyjnych. Organizuje i uczestniczy w postepowaniach o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zapewnienia komórkom organizacyjnym dostępu do zewnętrznych usług i dostaw, niezbędnych do realizacji zadań. Sporządza umowy i nadzoruje ich realizację przez podmioty obsługujące urząd.
 • Analizuje i ocenia stan techniczny instalacji i urządzeń technicznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, w celu planowania potrzeb remontów i modernizacji. Sporządza niezbędną dokumentację do postępowań przetargowych na ww. potrzeby.
 • Uczestniczy w opracowywaniu założeń technicznych pod projekty inwestycyjne i remontowe urządzeń dźwigowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, które są realizowane w gmachu.
 • Planuje i sporządza wnioski i zapotrzebowania na materiały, urządzenia i środki ochrony osobistej, zgodnie z wymogami BHP.
 • Uczestniczy w odbiorze prac remontowych i inwestycyjnych w zakresie remontów urządzeń dźwigowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania prowadzonych przez firmy zewnętrzne.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędachInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.


Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).


CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen


Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.


Pracę możesz rozpocząć od 1 lub 15 dnia miesiąca.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z naprawami i konserwacjami nieruchomości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zagadnień technicznych w zakresie: instalacji grzewczych i wodociągowych, sanitarnych, dźwigowych i ogólnobudowlanych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy - 2021/209/BAD

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/08/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry