Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/07/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego

00-071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontroluje oraz weryfikuje pod względem formalno-prawnym dokumenty składane przez komórki organizacyjne Ministerstwa (np. wnioski o uruchomienie środków publicznych oraz o wydatek, opz i inne) w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych
 • Przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych, sporządza dokumentację w oparciu o dane przekazane przez komórki wnioskujące o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udziela wyjaśnień, dokonuje zmian w dokumentach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dokonuje analizy zaistniałych problemów prawnych z zakresu Pzp oraz formułuje wnioski
 • Bierze udział w pracach Komisji Przetargowych w charakterze sekretarza lub członka Komisji
 • Zbiera informacje od komórek organizacyjnych Ministerstwa dla potrzeb opracowania, sporządzenia i wprowadzania aktualizacji Planu Zamówień Publicznych
 • Prowadzi rejestr umów dysponenta III stopnia zawieranych z podmiotami prawnymi na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, Rejestr zamówień publicznych, weryfikuje i zatwierdza wnioski wydatkowania środków finansowych, opisuje i weryfikuje faktury oraz inne dokumenty pod względem zgodności z przepisami Prawa zamówień publicznych
 • Udziela wsparcia merytorycznego z zakresu stosowania Prawa zamówień publicznych pracownikom innych komórek organizacyjnych Ministerstwa
 • Archiwizuje dokumentację oraz wykonuje inne zadania zgodnie z poleceniami przełożonego
 • Przygotowuje i przedstawia niezbędną dokumentację wewnętrznym i zewnętrznym uprawnionym podmiotom kontroli, opracowuje stosowne wyjaśnienia oraz udziela wymaganych informacji, uczestniczy w przygotowywaniu projektów zarządzeń wewnętrznych, koordynuje udzielanie zamówień publicznych w ramach zamówień centralnych i wspólnych realizowanych przez Centralnego Zamawiającego


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • zagrożenie korupcją

 • praca związana z wysokim ryzykiem z zakresu odpowiedzialności karnej i finansowej

 • praca obarczona dużym czynnikiem stresującymInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej istnieje możliwość przekazania oferty wyłącznie przez ePUAP.


Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Kopie dokumentów dotyczących doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Deklaracja kandydata nie stanowi potwierdzenia zakresu i długości wymaganego doświadczenia zawodowego. W ofercie należy podać dane do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail).


Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu naboru będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowo w przypadku posiadania dyplomu studiów wyższych z uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz pisemną informację z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o dyplomie wydanym przez zagraniczną uczelnię.


Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu. Dokumenty złożone w ramach naboru nie będą zwracane.


Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Ministerstwa https://www.gov.pl/web/kultura/praca-w-ministerstwie


Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rekomenduje przesyłanie oświadczenia o posiadanym obywatelstwie zamiast kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w bezpośredniej realizacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego, rozumianej jako prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Pzp w charakterze sekretarza komisji przetargowej lub w komórce/na stanowisku ds. zamówień

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość, zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy, myślenie analityczne, umiejętność formułowania wniosków, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka urzędowego UE na poziomie B1


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie długość i obszar wymaganego doświadczenia zawodowego (długość doświadczenia potwierdzają np. świadectwa pracy – w przypadku zakończonych stosunków pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy – jeśli stosunek pracy trwa nadal lub zaświadczenie o odbytych praktykach/stażach/wykonywaniu pracy w ramach umów cywilnoprawnych/wolontariatu, natomiast obszar doświadczenia potwierdzają m.in. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy).
 • Kopia dokumentu potwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie zamówień publicznych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (długość potwierdzają np. świadectwa pracy – w przypadku zakończonych stosunków pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy – jeśli stosunek pracy trwa nadal lub zaświadczenie o odbytych praktykach/stażach/wykonywaniu pracy w ramach umów cywilnoprawnych/wolontariatu, natomiast obszar doświadczenia potwierdzają m.in. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka urzędowego UE na poziomie B1

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-06-17
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
  Biuro Podawcze
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
  00-071 Warszawa

  Za pomocą środków komunikacji elektronicznej istnieje możliwość przekazania oferty wyłącznie przez ePUAP - adres skrzynki podawczej na ePUAP - /5ij310qjlu/SkrytkaESP

  Po zalogowaniu się na ePUAP należy z katalogu spraw wybrać: PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO. Oferta powinna być podpisana podpisem kwalifikowalnym lub profilem zaufanym.

  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/06/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry